Đề tài Nâng cao hiệu quả quản trị mạng lưới bán hàng ở công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn ( TNHH) Hoàng Sơn

TÊN MỤC LỤC Trang

LỜI NÓI ĐẦU 1

Chương I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ MẠNG LƯỚI BÁN HÀNG 3

I. BẢN CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA QUẢN TRỊ MẠNG LƯỚI BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 3

1. Bản chất của bán hàng ở các doanh nghiệp thương mại trong cơ chế thị trường. 3

2. Vị trí và yêu cầu của bán hàng trong doanh nghiệp thương mại. 5

2.1. Vị trí của bán hàng trong doanh nghiệp thương mại:. 5

2.2 Yêu cầu của bán hàng trong doanh nghiệp thương mại: 6

3. Khái niệm và hình thức tổ chức mạng lưới bán hàng. 7

3.1. Khái niệm. 7

3.2. Hình thức tổ chức của mạng lưới bán hàng. 8

4. Vai trò của mạng lưới bán hàng. 10

II. NỘI DUNG QUẢN TRỊ MẠNG LƯỚI BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI. 11

1. Xây dựng mạng lưới bán hàng. 11

Tổ chức lực lượng bán hàng: 17

Quyết định giá cả hàng hoá : 20

Quyết định dịch vụ và bầu không khí cửa hàng 20

Xây dựng cơ chế quản lý thu chi, phân phối lợi nhuận của các cửa hàng. 21

2.Tổ chức và quản lý hoạt động mạng lưới bán hàng. 22

Tổ chức lực lượng bán hàng. 22

Cơ cấu tổ chức lực lượng bán hàng của doanh nghiệp thương mại: 23

Quản lý của doanh nghiệp trong mạng lưới bán hàng. 25

3.Kiểm tra, đánh giá mạng lưới bán hàng 25

III. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI QUẢN TRỊ MẠNG LƯỚI BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY. 28

1.Những yếu tố bên ngoài doanh nghiệp. 28

2. Những yếu tố bên trong doanh nghiệp. 30

Chương II: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ MẠNG LƯỚI BÁN HÀNG Ở CÔNG TY TNHH HOÀNG SƠN 32

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CỦA CÔNG TY TNHH HOÀNG SƠN. 32

1. Sự ra đời và phát triển của công ty TNHH xuất nhập khẩu Hoàng Sơn. 32

2. Quyền và nghĩa vụ của các thành viên. 34

2.1. Thành viên của công ty có quyền: 34

2.2 Các thành viên có nghĩa vụ : 35

3. Tổ chức của công ty. 35

3.1.Hội đồng thành viên 35

3.2 Chủ tịch hội đồng thành viên 37

3.3. Giám đốc 37

3.4. Các phòng ban 39

II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH HOÀNG SƠN. 40

1. Mô tả mạng lưới bán hàng của công ty TNHH Hoàng Sơn. 40

2. Phân tích thực trạng quản trị mạng lưới bán hàng của công ty TNHH Hoàng Sơn. 42

2.1. Thực trạng xây dựng mạng lưới bán hàng tại công ty TNHH Hoàng Sơn. 43

2.2.Thực trạng tổ chức quản lý hoạt động mạng lưới bán hàng tại công ty TNHH Hoàng Sơn. 44

2.3.Thực trạng kiểm tra và đánh giá mạng lưới bán hàng của công ty TNHH Hoàng Sơn. 47

III. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ MẠNG LƯỚI BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH HOÀNG SƠN. 48

1. Những kết quả đạt được của công ty. 48

2. Những tồn tại yếu kém và nguyên nhân 50

Chương III : PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ MẠNG LƯỚI BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH HOÀNG SƠN 52

I. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG NHỮNG NĂM TỚI. 52

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ MẠNG LƯỚI BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH HOÀNG SƠN. 53

1.Đẩy mạnh nghiên cứu thị trường 53

2.Tổ chức sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm 53

3. Giải pháp phát triển mạng lưới bán hàng 53

4. Tăng cường các trang thiết bị kỹ thuật cho các thành viên mạng lưới 54

5. Giải pháp tăng cường hỗ trợ và khuyến khích thành viên mạng lưới bán hàng của công ty 55

6. Sử dụng hiệu quả các các công cụ quản trị 55

7. Giải pháp phối hợp liên kết toàn bộ hệ thống mạng lưới bán hàng của công ty 56

8. Tăng cường kiểm tra sổ sách, yêu cầu các thành viên thực hiện nghiêm túc các quy trình tài chính của công ty 57

9. Tăng cường mối quan hệ chặt chẽ giữa công ty với các thành viên trong mạng lưới 57

10. Tăng cường tận dụng tối đa tài sản mạng lưới 58

11. Tăng cường kiểm tra sát sao hoạt động của các cửa hàng, có những điều chỉnh kịp thời. 59

12. Tăng cường học hỏi kinh nghiệm quản lý mạng lưới bán hàng của các doanh nghiệp trong và ngoài nước 59

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ NƯỚC. 59

1. Hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động thương mại nói chung và quản trị mạng lưới bán hàng nói riêng. 60

2. Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh. 60

3. Hoàn thiện chính sách pháp luật của nhà nước. 60

KẾT LUẬN 61

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 62

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY