Đề tài Nâng cao hiệu Quả dụng vốn lưu động tại Công Ty Cổ Phần Bảo vệ Thực Vật An Giang

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương I: Hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp. 4

1.1. Khái quát về vốn lưu động trong doanh nghiệp. 4

1.1.1.Vốn lưu động trong doanh nghiệp. 4

1.1.2. Kết cấu vốn lưu động. 6

1.1.2.1.Vốn hàng hoá dự trữ. 6

1.1.2.2. Vốn bằng tiền: 7

1.1.2.3.Vốn công cụ- dụng cụ lao động: 8

1.1.2.4. Vốn bao bì, vật liệu đóng gói: 9

1.1.2.5. Vốn đầu tư tài chính ngắn hạn: 9

1.1.2.6. Vốn thuộc các khoản phải thu. 9

1.1.2.7. Vốn lưu động khác: 10

1.1.3.Nguồn hình thành vốn lưu động: 10

1.1.3.1.Nguồn vốn chủ sở hữu: 11

1.1.3.2.Nguồn vốn vay: 12

1.1.3.3. Nguồn vốn liên doanh, liên kết, phát hành cổ phiếu, trái phiếu. 13

1.1.3.4.Nguồn vốn khác. 13

1.1.4.Vai trò của vốn lưu động trong doanh nghiệp. 14

1.2.Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. 15

1.2.1.Hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 15

1.2.2. Ý nghĩa của viêc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 16

1.3.Các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 17

1.3.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 17

1.3.1.1.Nhóm nhân tố không thể lượng hoá được. 18

1.3.2.Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 20

1.3.2.1. Lựa chọn phương án kinh doanh hợp lý: 20

1.3.2.2. Xử lý và khai thác các nguồn vốn: 21

1.3.2.3. Quản lý tốt quá trình kinh doanh. 21

1.3.2.4. Áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào hoạt động kinh doanh . 22

1.3.2.5. Tổ chức tốt công tác kế toán và phân tích tốt hoạt động kinh tế trong doanh nghiệp. 22

1.3.2.6. Tổ chức tốt công tác thanh toán. 23

1.3.2.7. Tổ chức, thu hút vốn đầu tư liên doanh, liên kết. 23

Chương II: Thực trạng sử dụng vốn lưu động tại Công Ty . 24

2.1. Đặc điểm chung về Công ty AGPPS 24

2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển 24

2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty CP Bảo Vệ Thực Vật An Giang 27

2.2. Tình hình tổ chức quản lý và hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật An Giang 30

2.2.1. Những nhân tố ảnh hưởng tới công tác tổ chức quản lý và sử dụng vốn lưu động của công ty CP Bảo Vệ Thực Vật An Giang .30

2.2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty CP Bảo Vệ Thực Vật An Giang trong những năm gần đây. 31

2.2.3. Tình hình tổ chức quản lý và hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty CP Bảo Vệ Thực Vật An Giang . 33

2.2.3.1. Vốn và nguồn vốn kinh doanh của công ty CP Bảo Vệ Thực Vật An Giang . 33

2.2.3.2. Nguồn vốn lưu động của công ty CP Bảo Vệ Thực Vật An Giang 38

2.2.3.3.Tình hình phân bổ và cơ cấu vốn lưu động của công ty. 41

2.2.3.4. Vốn tiền mặt và khả năng thanh toán của công ty. 44

2.2.3.5.Tình hình quản lý các khoản phải thu của công ty. 48

2.2.3.6. Tình hình quản lý hàng tồn kho của công ty. 51

2.2.3.7. Đánh giá hiệu quả tổ chức quản lý và sử dụng vốn lưu động ở công ty CP Bảo Vệ Thực Vật An Giang 52

2.2.4. Những vấn đề đặt ra trong công tác tổ chức quản lý và sử dụng VLĐ ở công ty. 52

2.2.5. Môi trường hoạt động và kết quả kinh doanh của công ty CP Bảo Vệ Thực Vật An Giang 53

2.2.6. Những biện pháp chủ yếu mà công ty đã áp dụng để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong thời gian qua. 54

2.2.7. Đánh giá chung về công tác sử dụng vốn lưu động tại Chi nhánh Công ty CP Bảo Vệ Thực Vật An Giang . 55

2.2.7.1. Những mặt đã đạt được: 55

2.2.7.2. Những mặt còn hạn chế và nguyên nhân. 56

Chương III: một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty CP Bảo Vệ Thực Vật An Giang 58

3.1. Phương hướng hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới. 58

3.2. Quan điểm hoàn thiện công tác sử dụng vốn lưu động. 59

3.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Chi Nhánh công ty CP Bảo Vệ Thực Vật An Giang 60

3.3.1. Xác định nhu cầu vốn lưu động theo phương pháp trực tiếp. 60

3.3.2. Hoàn thiện công tác quản trị tồn kho dữ trữ. 60

3.3.3. Huy động vốn để trang trải cho nhu cầu vốn lưu động từ bên trong công ty. 61

3.3.4. Quản trị tốt khâu dự trữ. 62

3.3.5.Tăng cường thu hồi các khoản phải thu – thanh toán các khoản phải trả. 62

3.3.6. Sử dụng tiết kiệm và tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn lưu động. 63

KẾT LUẬN 64

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY