Đề tài Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Hiệp Hoà - Tỉnh Bắc Giang

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: THUẾ GTGT VÀ HIỆU QUẢ THU THUẾ GTGT ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH 3

1.1. Doanh nghiệp ngoài quốc doanh và sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả quản lý thu thuế GTGT đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh. 3

1.1.1.Vị trí, vai trò và đặc điểm của doanh nghiệp ngoài quốc doanh (NQD) trong nền kinh tế quốc dân: 3

1.1.1.1.Vị trí, vai trò của doanh nghiệp NQD: 3

1.1.1.2.Đặc điểm cơ bản của doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế NQD: 4

1.1.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả quản lý thuế GTGT đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh: 6

1.1.2.1. Thất thu thuế và các hình thức thất thu thuế: 6

1.2. Những vấn đề cơ bản về thuế GTGT. 9

1.2.1. Khái niệm và đặc điểm của thuế GTGT: 9

1.2.1.1. Khái niệm thuế GTGT: 9

1.2.1.2. Đặc điểm của thuế GTGT: 9

1.2.2. Nội dung cơ bản của luật thuế GTGT ở Việt Nam: 10

1.2.2.1. Phạm vi áp dụng: 10

1.2.2.2. Căn cứ tính thuế: 12

1.2.2.3. Phương pháp tính thuế GTGT: 13

1.2.2.4. Quy định về hoá đơn, chứng từ: 15

1.3. Công tác quản lý thu thuế GTGT đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh ( NQD). 15

1.3.1.Một số quy định chung của quy trình quản lý thuế đối với doanh nghiệp: 15

1.3.1.1. Đối tượng quản lý thuế: 15

1.3.1.2. Các đơn vị chính tham gia quy trình: 16

1.3.2. Nội dung của quy trình: 16

1.3.2.1.Đăng ký thuế: 16

1.3.2.2. Xử lý tờ khai và chứng từ nộp thuế: (Biểu 4). 20

1.3.2.3. Quản lý thu nợ thuế: 21

1.3.2.4.Hoàn thuế: 22

1.3.2.5. Quyết toán thuế: 23

1.3.2.6. Xử lý miễn, giảm thuế: 24

1.4.Ưu điểm và điều kiện áp dụng của thuế GTGT ở Việt Nam: 25

1.4.1.Ưu điểm của thuế GTGT: 25

1.4.2. Điều kiện áp dụng của thuế GTGT: 26

1.5. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả thu thuế GTGT đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh. 27

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ GTGT ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HIỆP HOÀ- TỈNH BẮC GIANG. 29

2.1. Những đặc điểm kinh tế- xã hội ảnh hưởng đến công tác quản lý thu thuế GTGT đối với doanh ngiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Hiệp Hoà - tỉnh Bắc Giang: 29

2.1.1. Đặc điểm kinh tế- xã hội huyện Hiệp Hoà- tỉnh Bắc Giang. 29

2.1.2. Tình hình phát triển kinh tế ở các doanh nghiệp NQD trên địa bàn huyện Hiệp Hoà - tỉnh Bắc Giang. 32

2.1.3. Sự hình thành và phát triển chi cục thuế Hiệp Hoà - Bắc Giang. 33

2.1.3.1. Vài nét sơ lược về chi cục thuế Hiệp Hoà - Bắc Giang. 33

2.1.3.2. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của bộ máy quản lý Chi cục thuế Hiệp Hoà: 35

2.2. Thực trạng công tác quản lý thu thuế GTGT đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Hiệp Hoà- tỉnh Bắc Giang. 37

2.2.1. Quản lý đối tượng nộp thuế (ĐTNT): 37

2.2.2. Quản lý căn cứ tính thuế: 41

2.2.2.1. Quản lý công tác kế toán doanh nghiệp và tình hình sử dụng hoá đơn, chứng từ: 41

2.2.2.2. Tình hình kê khai nộp thuế GTGT: 46

2.2.3. Quản lý việc thu nộp thuế GTGT: 48

2.2.4. Quản lý quyết toán thuế: 51

2.2.5. Công tác thanh tra và kiểm tra: 54

2.3. Đánh giá chung về công tác quản lý thu thuế GTGT của chi cục thuế Hiệp Hoà đối với doanh nghiệp NQD trên địa bàn huyện Hiệp Hoà-Bắc Giang. 55

2.3.1.Những thành tích đã đạt được. 55

2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân. 56

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ THU THUẾ GTGT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HIỆP HOÀ- TỈNH BẮC GIANG 60

3.1. Định hướng hoàn thiện công tác quản lý thu thế GTGT trong thời gian tới. 60

3.2.Mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý thuế GTGT trong thời gian tới. 61

3.2.1.Mục tiêu tổng quát. 61

3.2.2.Mục tiêu cụ thể: 61

3.3. Các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế GTGT đối với doanh nghiệp NQD trên địa bàn huyện Hiệp Hoà- Bắc Giang. 62

3.3.1. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. 62

3.3.2. Quản lý đối tượng nộp thuế. 62

3.3.3. Quản lý doanh thu: 63

3.3.4. Quản lý công tác thu nộp thuế: 65

3.3.5.Một số giải pháp khác: 65

3.3.5.1. Tổ chức dịch vụ tư vấn hỗ trợ đối với ĐTNT. 65

3.3.5.2. Quan tâm đến chế độ thi đua khen thưởng. 67

3.3.5.3. Kiện toàn bộ máy tổ chức và cán bộ thuế. 67

3.4. Một số kiến nghị. 68

PHẦN KẾT LUẬN 71

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY