Đề tài Nâng cao hiệu quả công tác hậu cần vật tư ở Công ty TNHH Minh Hồng

PHẦN MỞ ĐẦU 1

1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 1

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 1

3. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 2

4. KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI 2

CHƯƠNG I: CÔNG TÁC HẬU CẦN VẬT TƯ VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

I. CÔNG TÁC HẬU CẦN VẬT TƯ VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 3

1. Khái niệm về công tác hậu cần vật tư 3

2. Vai trò của công tác hậu cần vật tư 4

a. Tính tất yếu của công tác hậu cần vật tư 4

b. Vai trò đối với doanh nghiệp 4

II. NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC HẬU CẦN VẬT TƯ CHO SẢN XUẤT 5

1. Xác định nhu cầu vật tư cho sản xuất 5

a. Nhu cầu vật tư và những đặc trưng cơ bản của vật tư 5

b. Kết cấu nhu cầu vật tư và các nhân tố hình thành 8

c. Nội dung của kế hoạch hậu cần vật tư 10

d. Phương pháp xác định nhu cầu vật tư của doanh nghiệp. 11

2. Xây dựng kế hoạch hậu cần vật tư cho doanh nghiệp 17

3. Xác định các phương thức đảm bảo vật tư 18

a. Nguồn hàng tồn kho đầu kỳ 18

b. Nguồn động viên tiềm lực nội bộ. 18

c. Nguồn tiết kiệm tiêu dùng, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 19

d. Nguồn mua trên thị trường 19

4. Lập và tổ chức thực hiện kế hoạch mua sắm vật tư 21

a. Lập kế hoạch mua sắm vật tư 21

b. Tổ chức kế hoạch mua sắm vật tư 23

5. Tổ chức quản lý vật tư nội bộ 24

a. Tổ chức quản lý và bảo quản 24

b. Quản lý kế toán dự trữ 24

c. Quản lý kinh tế dự trữ 24

d. Cấp phát vật tư nội bộ 24

6. Phân tích công tác hậu cần vật tư 25

III. NHỮNG NHÂN TỐ CHÍNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC HẬU CẦN VẬT TƯ Ở DOANH NGHIỆP 25

1. Quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 25

2. Nguồn cung ứng cho Công ty 26

3. Tài chính của Công ty 27

4. Nguồn nhân lực và nề nếp văn hoá của Công ty 27

5. Nhu cầu thị trường và tình hình tiêu thụ của Công ty 28

6. Yếu tố khoa học kỹ thuật công nghệ 28

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẬU CẦN VẬT TƯ CHO SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY TNHH MINH HỒNG

I. TỔNG QUAN QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP 29

1. Quá trình hình thành và ngành nghề kinh doanh của Công ty 29

2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty 30

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 31

4. Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu có ảnh hưởng đến công tác hậu cần vật tư của Công ty 33

a. Về mặt hàng sản xuất kinh doanh 33

b. Về hoạt động tiêu thụ 34

c. Về hoạt động thương mại đầu vào 34

d. Về kênh phân phối 35

e. Về cơ chế quản lý 35

f. Về đặc điểm nhân sự 35

g. Về tài chính 36

h. Đặc điểm kỹ thuật công nghệ 36

5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 37

II. PHÂN TÍCH THỰ TRẠNG CÔNG TÁC HẬU CẦN VẬT TƯ CỦA CÔNG TY TNHH MINH HỒNG 38

1. Tình hình xác định nhu cầu và lập kế hoạch yêu cầu vật tư 38

2. Tình hình mua (nhập) vật tư ở doanh nghiệp 38

a. Phân loại vật tư nhập ở doanh nghiệp 38

b. Lựa chọn nhà cung ứng 40

3. Tình hình sử dụng vật tư cho sản xuất 40

4.Tình hình thu hồi và sử dụng phế liệu 41

5. Tình hình thực hiện mức 42

6. Tình hình dự trữ vật tư 43

a. Tình hình bảo quản vật tư dự trữ 43

b. Tình hình dự trữ vật tư 45

c. Tình hình hao hụt vật tư dự trữ 45

7. Tình hình quản lý vật tư 45

8. Tình hình giao nhận vật tư 46

9. Công tác đánh giá tình hình sử dụng vật tư 46

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC HẬU CẦN VẬT TƯ 46

1. Những điểm đạt được về công tác hậu cần vật tư 46

2. Những hạn chế cần khắc phục 47

CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC HẬU CẦN VẬT TƯ CỦA CÔNG TY TNHH MINH HỒNG. 49

I. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIẾN CỦA CÔNG TY VỀ CÔNG TÁC HẬU CẦN TRONG THỜI GIAN TỚI 49

1. Hoàn thiện việc xác định nhu cầu và lập kế hoạch yêu cầu vật tư 49

2. Hoàn thiện hệ thống kho tàng bảo quản vật tư 49

3. Xây dựng Phòng kế hoạch vật tư 50

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC HẬU CẦN VẬT TƯ Ở CÔNG TY 50

1. Cải tiến hệ thống thông tin thương mại ở Công ty 50

2. Cải tiến công tác định mức tiêu hao vật tư 51

3. Cách nâng cao công tác quản lý đào tạo, khuyến khích người lao động sử dụng tiết kiệm vật tư 53

4. Đẩy mạnh công tác huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vật tư kỹ thuật ở công ty 53

5. Nâng cao công tác quản lý vật tư nội bộ 54

KẾT LUẬN 55

DANH MỤC BẢNG BIỂU 59

TÀI LIỆU THAM KHẢO 60

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY