Đề tài Nâng cao chất lượng giống cây trồng ở Công ty cổ phần giống cây trồng Thanh Hóa

I- Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của Công ty cổ phần giống cây trồng Thanh Hóa 4

1. Giới thiệu sự hình thành và phát triển của Công ty 4

2. Những đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu của Công ty 7

- Sản phẩm thị trường

- Đặc điểm công nghệ

- Đặc điểm đất đai

- Đặc điểm cơ sở vật chất kỹ thuật

- Đặc điểm nguyên liệu đầu vào

- Đặc điểm lao động

- Đặc điểm vốn

- Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh 10

11

12

15

16

17

18

19

II- Thực trạng về chất lượng giống cây trồng ở Công ty 23

1. Khái quát về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 23

2- Chất lượng của giống trước khi thực hiện ISO 9001 : 2000 25

Hiệu quả, hiệu quả của chất lượng giống

Ưu điểm thời kỳ này

Nhược điểm thời kỳ này

Nguyên nhân thời kỳ này

25

27

28

29

NỘI DUNG TRANG

2.2- Quá trình xây dựng và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2000 30

Quá trình xây dựng hệ thống

Viết các tài liệu về hệ thống QLCL

Những khó khăn khi áp dụng ISO

Những kết quả bướcđầu khi áp dụng ISO 32

35

41

41

2.3. Những tồn tại của tình hình chất lượng tại Công ty 47

III- Phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng giống ở Công ty 50

1. Phương hướng và chiến lược phát triển của Công ty 50

2. Phương hướng về chất lượng 52

3. Các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng 53

3.1- Hoàn thiện việc áp dụng HTQLCT ISO 9001:2000, làm tốt biện pháp tiêu chuẩn hoá

3.2- Nâng cao năng lực và trách nhiệm của cán bộ chủ chốt

3.3- Tạo mới và quản lý tốt các nguồn lực

3.4- Chú trọng QLCL trong quá trình tạo sản phẩm

3.5- Hoàn thiện công tác đo lường, phân tích, cải tiến 53

53

59

65

66

Kết luận 67

Tài liệu tham khảo 70

Mục lục 71

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY