Đề tài Nâng cao chất lượng công tác quản trị mua hàng

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG CỦA QUẢN TRỊ MUA HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 3

1.1 Hoạt động mua hàng trong doanh nghiệp thương mại 3

1.1.1. Tầm quan trọng của hoạt động mua hàng trong doanh nghiệp thương mại 3

1.1.2. Các phương pháp và quy tắc mua hàng trong doanh nghiệp thương mại 5

1.2 Vai trò của quản trị mua hàng trong doanh nghiệp thương mại. 12

1.2.1 Mục tiêu và vai trò của quản trị mua hàng trong doanh nghiệp thương mại. 12

1.2.2. Nội dung của quản trị mua hàng trong doanh nghiệp thương mại 14

1.3 Sự cần thiết và phương hướng cơ bản nhằm nâng cao công tác quản trị mua hàng. 22

1.3.1 Sự cần thiết phải nâng cao công tác quản trị mua hàng trong doanh nghiệp thương mại. 22

1.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị mua hàng . 24

1.3.3 . Phương hướng cơ bản nhằm nâng cao công tác quản trị mua hàng trong doanh nghiệp thương mại. 31

CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ MUA HÀNG TẠI CÔNG TY BÁCH HOÁ SỐ 5 NAM BỘ. 33

2.1 . Vài nét sơ lược về công ty bách hoá số 5 Nam Bộ 33

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty: 33

2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty: 34

2.1.3. Cơ cấu tổ chức: 35

2.1.4 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty . 37

2.1.5 . Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong 3 năm qua

( 2001, 2002, 2003) 45

2.2 Phân tích và đánh giá Tình hình và kết quả mua hàng của công ty bách hoá số 5 Nam Bộ. 47

2.3.Khảo sát và đánh giá công tác quản trị mua hàng tại công ty bách hoá số 5 Nam Bộ 55

2.3.1.Khảo sát và đánh giá công tác quản trị mua hàng theo quy trình mua hàng. 55

2.3.2.Đánh giá công tác tổ chức và quản trị nhân sự trong khâu mua hàng. 62

2.3.3.Nhận xét chung đối với công tác quản trị mua hàng tại công ty. 63

CHƯƠNG3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ MUA HÀNG TẠI CÔNG TY BÁCH HOÁ SỐ 5 NAM BỘ. 66

3.1 Phương hướng và nhiệm vụ kinh doanh của công ty trong thời gian tới. 66

3.1.1 Phương hướng hoạt động kinh doanh của công ty 66

3.1.2 Nhiệm vụ của công ty trong thời gian tới. 67

3.1.3 Một số phương hướng nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị mua hàng tại công ty trong thời gian tới. 67

3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị mua hàng tại công ty bách hoá số 5 Nam Bộ. 68

3. 2. 1 Các giải pháp nhằm đổi mới và hoàn thiện quy trình mua hàng của công ty. 68

3.2.2. Các giải pháp về tổ chức và nhân sự. 79

3.2.3.Các giải pháp khác. 81

3.2.4.Kiến nghị đối với cơ quan chủ quản có liên quan. 83

KẾT LUẬN 86

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 87

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY