Đề tài Một số vấn đề về sử dụng vốn và huy động vốn cho xây dựng công trình bất động sản ở Việt Nam hiện nay

Phần 1 1

Lời mở đầu 1

Phần 2 3

Nội dung 3

Ch¦¥ngI : Mét sè vÊn §Ò vÒ VèN §Çu t¦­ 3

1.Khái niệm nguồn vốn đầu tư : 3

2 .Nhiệm vụ ,chức năng ,vai trò của quản lý nguồn vốn : 4

3 .Các hình thức huy động 5

4 .Nội dung quản ký nguồn vốn : 10

Ch­¬ng 2 : thùc tr¹ng huy ®éng vèn vµ sö dông vèn cho x©y dùng c«ng tr×nh bÊt ®éng s¶n 12

1.Thực trạng chung: 12

2.Một só thành tựu đạt được: 16

3 .Những tồn tại và nguyên nhân 17

Ch­¬ng 3 : Mét sè gi¶I ph¸p huy ®éng vµ sö dông cã hÖu qu¶ nguån vèn ®Çu t­ 21

1.Giải pháp huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư xây dựng: 21

2.Các nguồn huy động vốn đầu tư : 27

2.1 Xét trên góc độ vĩ mô: 27

2.2 Trên góc độ vi mô: 31

Kết luận 33

Tài liệu tham khảo 34

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY