Đề tài Một số vấn đề pháp lý trong hợp đồng cho thuê tài chính

Mục lục

Phần mở đầu

1. Tính cấp thiết của đề tài

2. Mục đích nghiên cứu

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4. Phương pháp nghiên cứu

5. Kết cấu của khoá luận

Chương I: Khái quát về cho thuê tài chính và hợp đồng cho thuê tài chính

I.1. Khái niệm và đặc điểm cho thuê tài chính

I.1.1. Khái niệm

I.1.2. Đặc điểm

I.2. Lợi ích của cho thuê tài chính

I.2.1. Đối với bên cho thuê

I.2.2. Đối với bên thuê

I.2.3. Đối với nhà sản xuất (hoặc nhà cung cấp thiết bị)

I.2.4. Đối với nền kinh tế

I.3. Các phương thức cho thuê tài chính

1.4. Khái niệm, đặc điểm, điều kiện có hiệu lực của hợp đồng cho thuê tài chính

I.4.1. Khái niệm

I.4.2. Đặc điểm

I.4.3. Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng

1.5. Phân loại hợp đồng cho thuê tài chính

Chương II: Các quy định pháp lý cơ bản về hợp đồng cho thuê tài chính ở Việt Nam

II.1. Chủ thể của hợp đồng cho thuê tài chính

II.1.1. Bên cho thuê

II.1.2. Bên thuê

II1.3. Nhà sản xuất (hoặc nhà cung cấp thiết bị)

II.2. Quyền nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng cho thuê tài chính

II.2.1. Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê

II.2.2. Quyền và nghia vụ của bên thuê

II.2.3. Quyền và nghĩa vụ của Nhà sản xuất

II.3. Đối tượng của hợp đồng cho thuê tài chính

II.4. Phương thức giao kết, thanh toán hợp đồng

II.4.1. Phương thức giao kết

II.4.2. Phương thức thanh toán

II.5. Chấm dứt và giải quyết tranh chấp hợp đồng

II.5.1. Chấm dứt hợp đồng

II.5.2. Giải quýet tranh chấp

Chương III: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về hợp đồng cho thuê tài chính ở Việt Nam

III.1. Thực trạng các quy định pháp luật về hợp đồng cho thuê tài chính

III.2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về hợp đồng cho thuê tài chính

Kết luận

Danh mục tài liệu tham khảo

Phụ lục hợp đồng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY