Đề tài Một số quan điểm và giải pháp thúc đẩy cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trong thời gian tới

LỜI NÓI ĐẦU 2

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ KINH NGHIỆM CỔ PHẦN HOÁ DNNN Ở CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 3

1. Lý luận về công ty cổ phần – cơ sở khoa học định hướng cho quá trình

cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam 3

2. Một số nét khái quát từ kinh nghiệm cổ phần hoá

các DNNN trên thế giới: 7

CHƯƠNG 2: CỔ PHẦN HOÁ DNNN Ở VIỆT NAM

VÀ THỰC TRẠNG TRONG THỜI GIAN QUA 14

1. Khu vực kinh tế nhà nước và nhu cầu phải đổi mới: 14

2. Cổ phần hoá DNNN – một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước: 16

3. Những yếu tố tác động đến quá trình cổ phần hoá DNNN ở nước ta: 17

4. Thực tế quá trình tiến hành cổ phần hoá DNNN ở nước ta

trong thời gian qua: 19

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY

CỔ PHẦN HOÁ DNNN TRONG THỜI GIAN TỚI 24

1. Những quan điểm cơ bản cần quán triệt: 24

2. Các giải pháp cơ bản để tiến hành cổ phần hoá trong thời gian tới. 28

KẾT LUẬN 30

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 31

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY