Đề tài Một số phương hướng và giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế tỉnh Bắc Kạn từ nay đến năm 2010

Lời nói đầu 1

PHẦN I 3

Những vấn Đề cơ bản về tăng trưởng và phát triển Kinh tế - xã hội 3

I. TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 3

1/ Khái niệm phát triển và tăng trưởng kinh tế: 3

2/ Những quan điểm cơ bản về tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế: 4

II . CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐO LƯỜNG SỰ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 5

1/ Tổng sản phẩm trong nước (Tổng sản phẩm quốc nội - GDP): 5

GDP = C + I + G + (X - M) 5

GDP = Cp + Ip + T 6

Cp: các khoản chi tiêu mà các hộ gia đình được quyền tiêu dùng 6

2/ Tổng sản phẩm quốc dân (GNP): 6

GNP = GDP + Thu nhập tài sản ròng từ nước ngoài 6

3/ Sản phẩm quốc dân thuần tuý (NNP): 6

NNP = GNP - Dp 6

4/ Thu nhập quốc dân sử dụng (NDI): 6

NDI = NNP - (Ti+Td) + Sd 6

5/ Thu nhập bình quân đầu người : 7

Bảng 1.1: Thu nhập của một số nước năm 1997 7

III. CÁC CHỈ SỐ PHẢN ÁNH SỰ BIẾN ĐỔI CƠ CẤU KINH TẾ - XÃ HỘI. 8

1/ Các chỉ số xã hội của sự phát triển: 8

2/ Các chỉ số về cơ cấu kinh tế 10

I = GNP - C + X - M 10

IV. CÁC NHÂN TỐ CỦA SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 11

1/ Các nhân tố kinh tế : 11

Y = F(Xi) 11

Y = F( K,L,R,T.) 12

a/ Nguồn vốn: 13

Nội dung viện trợ ODA bao gồm 15

b/ Lao động với phát triển kinh tế : 16

c/ Tài nguyên và môi trường với sự tăng trưởng kinh tế 18

d/ Khoa học công nghệ với tăng trưởng và phát triển kinh tế. 19

Y= T.L .K.R. 20

2/ Các nhân tố phi kinh tế : 20

a/ Cơ cấu dân tộc. 21

b/ Cơ cấu tôn giáo. 21

c/ Đặc điểm văn hoá - xã hội. 21

d/ Các thể chế chính trị - kinh tế - xã hội : 22

V. CÁC MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ. 22

1/ Mô hình kinh tế cổ điển về tăng trưởng kinh tế : 23

a/ Xuất phát điểm của mô hình : 23

b/ Các yếu tố tăng trưởng và mối quan hệ giữa chúng: 23

c/ Quan hệ cung cầu và vai trò của chính sách kinh tế với sự phát triển: 24

2/ Mô hình của K.Marx về tăng trưởng kinh tế : 24

a/ Các yếu tố tăng trưởng kinh tế : 24

b/ Các chỉ tiêu phản ánh sự tăng trưởng. 24

c/ Chu kỳ sản xuất và vai trò của chính sách kinh tế với phát triển: 25

3/ Mô hình tân cổ điển về tăng trưởng kinh tế : 25

a/ Nội dung cơ bản : 25

b/ Hàm sản xuất Cobb - Douglas: 26

Y = F(K, L, R, T) 26

Y = T. K L R 26

4/ Mô hình của Keynes về tăng trưởng kinh tế : 27

a/ Nội dung cơ bản của mô hình 27

*Vai trò của chính sách kinh tế với phát triển 28

b. Mô hình Harrod - Dmar : 28

Đầu tư chính là cơ sở tạo ra vốn sản xuất, do đó It = Kt + n 28

Do đó ta có: g = s/k 28

5/ Lý thuyết tăng trưởng kinh tế hiện đại: 29

a/ Sự cân bằng của nền kinh tế : 29

b/ Các yếu tố tác động đến cân bằng kinh tế 29

Y = F(L,K,R,T) 29

Y = T. K.L.R. 29

c/ Vai trò của Chính phủ trong việc phát triển kinh tế. 30

VI. VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ 31

1 Sự cần thiết cho lựa chọn con đường phát triển kinh tế . 31

a. Đặc trưng của các nước đang phát triển : 31

b/ Sự lựa chọn con đường phát triển kinh tế là rất cần thiết. 32

Sơ đồ 1.8: Vòng luẩn quẩn cho sự nghèo khổ 32

2. Những cơ sở của sự lựa chọn con đường phát triển kinh tế phù hợp 33

3. Vai trò của Nhà nước trong phát triển kinh tế 33

Y = C + I + G + (X - M) 33

PHẦN II 35

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TỈNH BẮC KẠN TỪ NĂM 1997 ĐẾN NĂM 2000 35

I. TÌNH HÌNH TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TỈNH BẮC KẠN TỪ NĂM 1997 ĐẾN 2000. 35

1/ Tổng quan về các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. 35

a/ Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu. 35

b/ Tổng giá trị sản xuất. 37

c/ Tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP). 38

d/ Cơ cấu tổng sản phẩm tỉnh Bắc Kạn. 39

e/ Tốc độ tăng trưởng GDP. 40

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY