Đề tài Một số nhận xét về thực trạng ứng dụng marketing và đề xuất đề tài nghiên cứu

1.TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY.1

1.1 Giới thiệu về công ty 1

1.1.1 Sơ lược về công ty 1

1.1.2 Loại hình doanh nghiệp 1

1.1.3 Lĩnh vực kinh doanh của công ty 2

1.2 Quá trình hình thành và phát triển 4

1.3 Cơ cấu tổ chức 5

2. NĂNG LỰC SẢN XUẤT – KINH DOANH CỦA CÔNG TY 8

2.1 Năng lực quản lý chung 8

2.1.1 Trình độ của ban lãnh đạo công ty 8

2.1.2 Hệ thống mục tiêu, chiến lược, sứ mạng của công ty 9

2.1.3 Các hệ thống hỗ trợ ra quyết định 10

2.1.4 Sự phối hợp của các hoạt động trong dây chuyền giá trị giữa các bộ phận của doanh nghiệp 10

2.2 Năng lực tài chính 11

2.3 Năng lực sản xuất 12

2.3.1. Các chức năng của hệ thống 12

2.3.1.1 Hệ thống GAPIT MC (SMS Gateway) 12

2.3.1.2 Hệ thống GAPIT Agent 12

2.3.1.3 Hệ thống GAPIT Process 12

2.3.1.4 Hệ thống GAPIT DRM 13

2.3.1.5 Hệ thống Greport 13

2.3.2. Đặc tính hệ thống kỹ thuật 13

2.3.3 Mô hình kết nối 14

2.3.4. Mạng lưới kết nối 15

2.4 Năng lực nhân sự 16

3. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY 17

3.1 Nhận thức về marketing của công ty 17

3.2 Môi trường marketing 18

3.3 Chiến lược STP tại công ty 20

3.4 Thực trạng ứng dụng 7Ps tại công ty 20

3.4.1 Sản phẩm 20

3.4.2 Giá cả 21

3.4.3 Kênh phân phối 21

3.4.4 Xúc tiến hỗn hợp 21

3.4.5 Quy trình 22

3.4.6 Bằng chứng vật chất 22

3.4.7 Con người 22

4. MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG MARKETING VÀ ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 23

4.1 Một số nhận xét về thực trạng ứng dụng marketing và những vấn đề còn tồn tại 23

4.2 Đề xuất đề tài nghiên cứu 23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY