Đề tài Một số giải pháp tăng cường hiệu lực thanh tra của Ngân hàng nhà nước Việt Nam đối với các Ngân hàng thương mại

MỤC LỤC

Trang

Lời nói đầu 1

Phần I: Lý luận chung về thanh tra, giám sát của ngân hàng Trung ương đối với các ngân hàng thương mại. 2

1. Tầm quan trọng của hoạt động thanh tra đối với các Ngân hàng thương mại quốc doanh: 2

2. Vai trò hoạt động thanh tra của NHTƯ đối với NHTM: 3

3. Phương thức thanh tra của NHTƯ đối với NHTM: 4

a/. Phương thức giám sát từ xa: 4

Phần II: Thực trạng hoạt động thanh tra của Ngân hàng Nhà nước Việt nam trong thời gian qua. 7

1. Thực trạng về tổ chức và hoạt động của thanh tra NHNN đối với các NHTM quốc doanh: 7

2. Một số mặt đã đạt được trong việc thanh tra của NHTW đối với các NHTM. 8

3. Những hạn chế trong công tác thanh tra của NHNN đối với các NHTM quốc doanh: 9

a) Hạn chế trong công tác giám sát từ xa: 9

b) Hạn chế trong công tác thanh tra tại chỗ: 10

4. Nguyên nhân của những hạn chế trong công tác thanh tra của NHNN đối với các NHTM: 10

Phần III: Một số giải pháp tăng cường hiệu lực thanh tra của NHNN Việt nam đối với các NHTM: 12

I. Một số giải pháp chung mang tính xuyên suốt toàn bộ hoạt động của hệ thống Thanh tra Ngân hàng: 12

II. Đổi mới nội dung và phương pháp thanh tra của NHNN đối với các NHTM quốc doanh: 14

1. Đổi mới và hoàn thiện phương thức giám sát từ xa: 14

a- Thiết lập những chỉ tiêu xác định và đánh giá rủi ro tín dụng: 14

b- Xác định chỉ tiêu đảm bảo khả năng thanh toán.Phân nhóm tài sản có trích lập và xử dụng quỹ dự phòng để xử lý rủi ro. 14

c- Những chỉ tiêu thực hiện dự trữ bắt buộc: 15

2. Đổi mới và hoàn thiện phương thức thanh tra tại chỗ: 16

a- Đổi mới phương thức thanh tra tại chỗ: 16

b- Hoàn thiện nội dung thanh tra tại chỗ: 16

Kết luận 21

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY