Đề tài Một số giải pháp quản lý nhằm hoàn thiện công tác trả lương theo sản phẩm tại công ty 20 – Tổng cục hậu cần - QĐNDVN

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU: 1

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG THEO SẢN PHẨM 3

I- LÝ LUÂN CƠ BẢN VỀ TIỀN LƯƠNG 3

1. Vai trò của tiền lương 3

2. Khái niệm cơ bản về tiền lương 4

2.1 Tiền lương trong nền kinh tế thị trường 4

2.2 Tiền lương danh nghĩa và tiền lương thực tế 5

2.3 Tiền lương tối thiểu 6

3. Nguyên tắc cơ bản về tiền lương 7

4. Nhân tố ảnh hưởng đến tiền lương 8

II- CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG THEO SẢN PHẨM 10

1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện hình thức trả lương theo sản phẩm 10

2. Các hình thức trả lương theo sản phẩm 11

2.1 Vai trò của hình thức trả lương theo sản phẩm 11

2.2 Điều kiện áp dụng của hình thức trả lương theo sản phẩm 13

2.3 Các hình thức trả lương theo sản phẩm 14

2.3.1 Các hình thức thanh toán tiền lương 15

2.3.2 Hình thức trả lương theo sản phẩm trực tiếp cá nhân 16

2.3.3 Hình thức trả lương theo sản phẩm gián tiếp 17

2.3.4 Hình thức trả lương theo sản phẩm tập thể 18

2.3.5 Hình thức trả lương sản phẩm có thưởng 21

2.3.6 Hình thức trả lương sản phẩm lũy tiến 22

2.3.7 Hình thức trả lương khoán

24

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG THEO SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY 20 - TCHC 25

I- TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 20 25

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 20 25

2. Những đặc điểm về sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý có ảnh hưởng đến hình thức trả lương theo sản phẩm 28

2.1 Đặc điểm về cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý 28

2.2 Đặc điểm về lao động 31

2.3 Đặc điểm về các mặt hàng sản xuất 33

2.4 Đặc điểm về nguyên vật liệu 35

2.5 Đặc điểm về quy trình công nghệ 35

2.6 Đặc điểm về máy móc thiết bị 37

II- THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG THEO SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY 20 38

1.Tổng quan về công tác trả lương theo sản phẩm tại Công ty 20 38

2. Các điều kiện trả lương theo sản phẩm tại Công ty 20 39

2.1 Công tác định mức 39

2.2 Công tác tổ chức phục vụ nơi làm việc 40

2.3 Công tác kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm 41

2.4 Công tác thống kê sản phẩm 42

3. Các phương pháp trả lương theo sản phẩm tại Công ty 20 43

3.1 Xác định đơn giá cho một đơn vị thành phẩm 43

3.2 Chế độ trả lương sản phẩm áp dụng tại Công ty 20 47

III- ĐÁNH GÍA CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG THEO SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY 20 53

1. Kết quả 53

2. Tồn tại 54

3. Nguyên nhân của tồn tại

55

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG THEO SẢN PHẢM

TẠI CÔNG TY 20 - TCHC 55

I- PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY THỜI GIAN TỚI 55

II- MỘT SỐ GIẢI PHÁP 56

1. Công tác tổ chức lao động 56

1.1 Công tác định mức lao động 56

1.2 Công tác tổ chức phục vụ nơi làm việc 58

1.3 Công tác bố trí phân công lao động 60

2. Nâng cao năng lực trình độ đội ngũ cán bộ quản lý 60

3. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 61

4. Hoàn thiện công tác thống kê 62

5. Hoàn thiện công tác kiểm tra, nghiệm thu sản phảm 62

6. Hoàn thiện cách xác định đơn giá 63

7. Mở rộng các hình thức trả lương sản phẩm 65

8. Áp dụng hình thức thưởng tạo động lực cho người lao động 66

KẾT LUẬN: 68

TÀI LIỆU THAM KHẢO: 69

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY