Đề tài Một số giải pháp nhằm xóa nghèo đói ở Việt Nam trong giai đoạn 2002-2010

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 2

TÓM TẮT i

PHẦN I. ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC HỘ NGHÈO Ở VIỆT NAM 3

1. Các đặc điểm về lao động và việc làm 3

2. Các đặc điểm về nhân khẩu học 4

3. Nguy cơ dễ bị tổn thương và sự cô lập 5

PHẦN II. THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ ĐÓI NGHÈO TẠI VIỆT NAM 7

I. Tác động của đói nghèo 7

1. Tác động của đói nghèo đến việc đi học 7

2. Tác động của đói nghèo đến dinh dưỡng của trẻ em 8

II. Những thành tựu đạt được trong công cuộc xoá nghèo đói tại Việt Nam 9

1. Chương trình đổi mới của Việt Nam 9

2. Về dịch vụ cơ sở hạ tầng 10

3. Về cấu hình tăng trưởng và việc làm 11

PHẦN III. GIẢI PHÁP NHẰM XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 2002-2010 13

I. Nâng cao năng lực con người 14

1. Nâng cao chất lượng các dịch vụ xã hội 14

2. Bảo đảm khả năng tiếp cận bình đẳng cho tất cả các nhóm dân cư 17

3. Nâng cao khả năng tiếp cận và sử dụng thông tin và công nghệ thông tin 17

4. Tăng mức đầu tư công vào những lĩnh vực xã hội và đa dạng hoá nhiều

nguồn quĩ mới 17

5. Tạo ra vai trò thích hợp cho khu vực quốc doanh 18

II. Cơ sở hạ tầng vật chất 18

III. Cải thiện hệ thống môi trường 19

1. Về tài nguyên rừng 19

2. Về tài nguyên nước 20

IV. chuyển đổi nền kinh tế nông thôn 21

1. Thâm canh tăng năng suất nông nghiệp 21

2. Đa dạng hoá sản xuất nông nghiệp 21

V. Khuôn khổ kinh tế để tăng trưởng và giảm nghèo 22

LỜI KẾT 24

TÀI LIỆU THAM KHẢO 25

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY