Đề tài Một số giải pháp nhằm tiếp tục khuyến khích các hoạt động đầu tư trong nước

Bảng kê các chữ viết tắt

Lời nói đầu

Phần I: Một số vấn đề lý luận chung về đầu tư và khuyến khích đầu tư trong nước

1. Đầu tư và các hình thức đầu tư

2. Khuyến khích đầu tư trong nước

3. Kinh nghiệm một số nước về khuyến khích đầu tư trong nước

Phần II: Thực trạng khuyến khích đầu tư trong nước ở nước ta những năm gần đây

I. Thời kỳ trước khi có Luật KKĐTTN 1994

II. Từ khi có Luật KKĐTTN đến nay

1. Giai đoạn thực hiện NĐ29/CP

2. Những hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Luật KKĐTTN giai đoạn thực hiện NĐ 29/CP.

3. Giai đoạn thực hiện Luật KKĐTTN thông qua việc triển khai NĐ 07/1998/NĐ-CP

4. Giai đoạn thực hiện Luật KKĐTTN (sửa đổi) số 03/1999/QH 10.

5. Vấn đề đặt ra trong việc thi hành Luật KKĐTTN (sửa đổi)

Phần III: Những giải pháp chủ yếu tiếp tục khuyến khích hoạt động đầu tư trong nước

I. Một số định hướng nguyên tắc

II. Một số giải pháp chủ yếu

1. Xác định rõ đối tượng áp dụng luật khuyến khích đầu tử trong nước là doanh nghiệp và cá nhân.

2. Luật KKĐTTN chỉ nên đặt trọng tâm khuyến khích các hoạt động khuyến khích ở Luật này .

3. Nên quy định thống nhất các nội dung ưu đãi đầu tư trong nước vào Luật KKĐTTN .

4. Quy định cụ thể hơn nữa các nội dung ưu đãi.

5. Tiếp tục hoàn thiện sự quản lý nhà nước về KKĐTTN.

6. Rà soát lại tất cả những quy định pháp lý liên quan đến KKĐTTN.

7. Cần phổ biến Luật thật tốt làm sao cung cấp cho doanh nghiệp công cụ mà họ có thể giám sát được cơ quan nhà nước

8. Cần có chế độ về công chức như thế nào để đảm bảo văn bản quy phạm đưa ra mà họ có năng lực thực hiện

9. Cần cải thiện môi trường đầu tư , kinh doanh để khuyến khích đầu tư

Kết luận

Danh mục tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY