Đề tài Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý Ngân sách Nhà nước huyện Than Uyên - Tỉnh Lai Châu

CHƯƠNG I MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN 4

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 4

1. Khái niệm về Ngân sách Nhà nước 4

2. Nội dung Ngân sách Nhà nước 4

3. Nguyên tắc của Ngân sách Nhà nước 6

4. Vai trò của Ngân sách Nhà nước 7

5. Chức năng của Ngân sách Nhà nước 9

6. Hệ thống Ngân sách Nhà nước Việt Nam 10

7. Niên độ Ngân sách Nhà nước 10

8. Phân cấp Ngân sách Nhà nước 10

8.1. Nguyên tắc phân cấp Ngân sách 10

8.2. Nội dung phân cấp Ngân sách 10

II NHẬN THỨC CHUNG VỀ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN 10

1. Sự tồn tại khách quan của Ngân sách huyện 10

2. Vai trò Ngân sách huyện 11

3. Nhiệm vụ Ngân sách huyện 13

3.1. Về thu Ngân sách 13

3.1.1 Các nguồn thu Ngân sách địa phương hưởng 100% 13

3.1.2 Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % 14

3.1.3 Thu bổ sung cân đối Ngân sách 14

3.2 Về chi Ngân sách 14

3.2.1 Chi đầu tư phát triển 15

3.2.2 Chi thường xuyên 15

3.3.3 Chi bổ sung cho Ngân sách cấp dưới 17

4. Nội dung quản lý Ngân sách huyên. 17

4.1 Lập dự toán Ngân sách huyện 17

4.1.1 Yêu cầu của việc lập dự toán 17

4.1.2 Căn cứ lập dự toán Ngân sách huyện 18

4.1.3 Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện trong quá trình lập dự toán Ngân sách 20

4.1.4 Phân bổ, giao dự toán Ngân sách huyện 21

4.1.5 Điều chỉnh dự toán Ngân sách 22

4.2 Chấp hành Ngân sách huyện 22

4.3 Kế toán và Quyết toán Ngân sách 26

4.3.1 Tổ chức bộ máy Kế toán Ngân sách 27

4.3.2 Khoá sổ kế toán Ngân sách 27

4.3.3 Quyết toán Ngân sách 28

5. Sự cần thiết phải tăng cường Ngân sách Huyện Trong điều kiện hiện nay 29

5.1 Xuất phát từ điều kiện kinh tế nước ta 29

5.2 Xuất phát từ thực trạng quản lý Ngân sách huyện trong thời gian qua 29

III THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH HUYỆN THAN UYÊN TRONG NHỮNG NĂM QUA (2003 - 2006) 30

1. Tổng quan về đặc điểm, tự nhiên, kinh tế - xã hội và tổ chức bộ máy quản lý Ngân sách huyện Than Uyên 30

1.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, văn hoá, xã hội huyện Than Uyên 31

1.1.1 Sản xuất nông, lâm nghiệp 33

1.1.2 Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 34

1.1.3 Giao thông, xây dung cơ sở hạ tầng 34

1.1.4 Công tác tài chính, tín dụng, thương mai, dịch vụ 35

1.1.5 Công tác Giáo dục - Đào tạo 36

1.1.6 Công tác dân số, gia đình, trẻ em 36

1.1.7 Hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao và chính sách xã hội 37

1.2 Khái quát tổ chức bộ máy phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Than Uyên 37

2. Thực trạng công tác quản lý Ngân sách huyện Than Uyện trong thời gian qua (2003-2006) 41

2.1 Về công tác thu ngân sách trên địa bàn 42

2.2 Về công tác chi ngân sách trên địa bàn 43

2.3 Một số đánh giá chung về công tác quản lý Ngân sách huyện Than Uyên trong những năm qua (2003-2006) 43

2.3.1 Trong công tác lập dự toán ngân sách 43

2.3.2 Chấp hành dự toán Ngân sách huyện 45

2.3.3 Kế toán, quyết toán Ngân sách Nhà nước 53

CHƯƠNG II MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HUYỆN THAN UYÊN THEO LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC. 55

I MỘT SỐ GIẢI PHÁP. 55

1 Thu hút đầu tư phát triển kinh tế địa phương 55

2 Các giải pháp về chuyên môn nghiệp vụ 55

2.1 Khâu xây dung, lập dự toán Ngân sách phải chính xác, sát thực tế 55

2.2 Tăng cường công tác quản lý điều hành Ngân sách Nhà nước theo đúng luật Ngân sách Nhà nước 56

2.3 Tăng cường đôn đốc, rà soát các nguồn thu, thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động chi tiêu tại các đơn vị 59

2.4 Tăng cường đầu tư phát triển, cải tạo, nuôi dưỡng nguồn thu 63

3. Giải pháp về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp chính quyền 64

4. Tăng cường công tác tập huấn, đào tạo bồi dưỡng cán bộ 64

5. Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý Ngân sách 65

II. KIẾN NGHỊ: 66

KẾT LUẬN 68

TÀI LIỆU THAM KHẢO 70

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY