Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần tập đoàn vận tải Phượng Hoàng

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I 3CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ CẠNH TRANH TRONG DOANH NGHIỆP 31.1 Cạnh tranh và vai trò của cạnh tranh trong doanh nghiệp 31.1.1 Khái niệm về cạnh tranh 31.1.2. Vai trò của cạnh tranh 41.2.Các loại hình cạnh tranh 51.2.1.Căn cứ vào chủ thể tham gia thị trường 51.2.2. Căn cứ theo phạm vi ngành kinh tế. 61.2.3 Căn cứ vào mức độ tính chất của cạnh tranh trên thị trường. 71.3. Các công cụ cạnh tranh chủ yếu của doanh nghiệp 81.3.1.Giá cả 81.3.2 Chất lượng và đặc tính sản phẩm 101.3.3 Hệ thống kênh phân phối 101.3.4 Các công cụ cạnh tranh khác 111.4. Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 121.4.1 Các yếu tố tạo nên năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 121.4.2 Các chỉ tiêu đánh giá khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp 131.4.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp 141.5 Phương hướng nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 191.5.1 Sự cần thiết phải nâng cao năng lực cạnh tranh 191.5.2 Thị trường ngách 201.5.3 Quảng cáo 201.5.4 Phân công lao động 21CHƯƠNG II 22ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VẬN TẢI PHƯỢNG HOÀNG 222.1 Khái quát về công ty cổ phần tập đoàn vận tải Phượng Hoàng. 222.1.2 Quá trình hình thành và phát triển công ty 222.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty 242.1.3 Chức năng nhiệm vụ của công ty. 262.1.4 Môi trường kinh doanh của công ty 272.1.5 Kêt quả hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2007-2010 312.2 Đánh giá năng lực cạnh tranh của công ty 352.1.2 Đánh giá môi trường cạnh tranh của công ty 352.2.2 Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của công ty 362.3 Đánh giá chung về năng lực cạnh tranh của công ty 422.3.1 Những thành tựu đã đạt được 422.3.2 Những hạn chế tồn tại 433.3 Một số nguyên nhân ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của công ty 44CHƯƠNG III 45MỐT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC 45CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY 453.1 Phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2011, mục tiêu đến năm 2015 453.1.1 Định hướng phát triển 453.1.2 Mốt số mục tiêu chủ yếu công ty phấn đấu đạt vào năm 2015 453.1.3 Doanh thu đến 2015 453.1.4 Mục tiêu cơ cấu bộ máy, nhà cơ quan văn phòng đến 2015 453.2 Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty 483.2.1 Hạ giá vé 483.2.2 Đa dạng hóa các tuyến 483.2.3 Hoàn thiên hệ thống kênh phân phối 493.2.4 Nâng cao chất lượng dịch vụ 493.2.5 Chú trọng tới công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 503.2.6 Đẩy mạnh nghiên cứu thị trường và xây dựng chiến lược kinh doanh 503.2.7 Tạo ra sự khác biệt để dành lợi thế trong cạnh tranh 513.3 Một số biện pháp khác 513.4 Một số kiến nghị 523.4.1 Đối với nhà nước 523.4.2 Đối với tỉnh 523.4.3 Đối với ngành giao thông vận tải. 53KẾT LUẬN 53

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I 3

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ CẠNH TRANH TRONG DOANH NGHIỆP 3

1.1 Cạnh tranh và vai trò của cạnh tranh trong doanh nghiệp 3

1.1.1 Khái niệm về cạnh tranh 3

1.1.2. Vai trò của cạnh tranh 4

1.2.Các loại hình cạnh tranh 5

1.2.1.Căn cứ vào chủ thể tham gia thị trường 5

1.2.2. Căn cứ theo phạm vi ngành kinh tế. 6

1.2.3 Căn cứ vào mức độ tính chất của cạnh tranh trên thị trường. 7

1.3. Các công cụ cạnh tranh chủ yếu của doanh nghiệp 8

1.3.1.Giá cả 8

1.3.2 Chất lượng và đặc tính sản phẩm 10

1.3.3 Hệ thống kênh phân phối 10

1.3.4 Các công cụ cạnh tranh khác 11

1.4. Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 12

1.4.1 Các yếu tố tạo nên năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 12

1.4.2 Các chỉ tiêu đánh giá khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp 13

1.4.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp 14

1.5 Phương hướng nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 19

1.5.1 Sự cần thiết phải nâng cao năng lực cạnh tranh 19

1.5.2 Thị trường ngách 20

1.5.3 Quảng cáo 20

1.5.4 Phân công lao động 21

CHƯƠNG II 22

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VẬN TẢI PHƯỢNG HOÀNG 22

2.1 Khái quát về công ty cổ phần tập đoàn vận tải Phượng Hoàng. 22

2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển công ty 22

2.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty 24

2.1.3 Chức năng nhiệm vụ của công ty. 26

2.1.4 Môi trường kinh doanh của công ty 27

2.1.5 Kêt quả hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2007-2010 31

2.2 Đánh giá năng lực cạnh tranh của công ty 35

2.1.2 Đánh giá môi trường cạnh tranh của công ty 35

2.2.2 Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của công ty 36

2.3 Đánh giá chung về năng lực cạnh tranh của công ty 42

2.3.1 Những thành tựu đã đạt được 42

2.3.2 Những hạn chế tồn tại 43

3.3 Một số nguyên nhân ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của công ty 44

CHƯƠNG III 45

MỐT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC 45

CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY 45

3.1 Phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2011, mục tiêu đến năm 2015 45

3.1.1 Định hướng phát triển 45

3.1.2 Mốt số mục tiêu chủ yếu công ty phấn đấu đạt vào năm 2015 45

3.1.3 Doanh thu đến 2015 45

3.1.4 Mục tiêu cơ cấu bộ máy, nhà cơ quan văn phòng đến 2015 45

3.2 Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty 48

3.2.1 Hạ giá vé 48

3.2.2 Đa dạng hóa các tuyến 48

3.2.3 Hoàn thiên hệ thống kênh phân phối 49

3.2.4 Nâng cao chất lượng dịch vụ 49

3.2.5 Chú trọng tới công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 50

3.2.6 Đẩy mạnh nghiên cứu thị trường và xây dựng chiến lược kinh doanh 50

3.2.7 Tạo ra sự khác biệt để dành lợi thế trong cạnh tranh 51

3.3 Một số biện pháp khác 51

3.4 Một số kiến nghị 52

3.4.1 Đối với nhà nước 52

3.4.2 Đối với tỉnh 52

3.4.3 Đối với ngành giao thông vận tải. 53

KẾT LUẬN 53

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY