Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nhân lực ở Công ty Dệt-May Hà Nội

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦUCHƯƠNG I: CỞ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰCI. Các khái niệm quản trị nhân lực 1II. Vai trò, ý nghĩa của quản trị nhân lực 11. Vai trò của quản trị nhân lực 12. Ý nghĩa của quản trị nhân lực 4III. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị nhân lực 51. Khái niệm 52. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị nhân lực 5IV. Các nhân tố ảnh hưởng của quá trình quản trị nhân lực 61. Các yếu tố môi trường vĩ mô 61.1. Môi trường kinh tế 61.2. Pháp luật về lao động và thị trường lao động 61.3. Khoa học công nghệ 71.4. Khách hàng 71.5. Các yếu tố văn hóa, xã hội 72. Các yếu tố môi trường vi mô 72.1. Cạnh tranh thu hút nhân lực 72.2. Khả năng cung ứng của các cơ sở đào tạo 83. Các yếu tố môi trường bên trong 83.1. Chính sách thu hút nguồn nhân lực 83.2. Chế độ bố trí, sử dụng nguồn nhân lực 83.3. Chế độ đào tạo và đào tạo lại 93.4. Chế độ đãi ngộ 93.5. Môi trường làm việc 93.6. Tài chính 103.7. Công nghệ 10V. Kinh nghiệm của một số nước về quản trị nhân lực 101. Kinh nghiệm của Hoa Kỳ 102. Kinh nghiệm của Nhật Bản 123. Kinh nghiệm của Hàn Quốc 134. Kinh nghiệm của Trung Quốc 135- Kinh nghiệm của Singapore 15CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC Ở CÔNG DỆT-MAY HÀ NỘII. Đặc điểm, tình hình tổ chức của công ty 161. Giới thiệu chung về Công ty Dệt – May Hà Nội 162. Tình hình tổ chức của Công ty 172.1. Đặc điểm về lao động 182.2. Đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật. 182.3. Công nhân kỹ thuật 20II. Quá trình thực hiện quản trị nhân lực ở Công ty 201. Kết quả đạt được 201.1. Hoạch định nhân lực 201.2. Xây dựng bản mô tả công việc 211.3. Tuyển chọn lao động 221.4. Tình hình quản lý và bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật trong Công ty. 231.5. Tình hình đào tạo và phát triển nhân sự trong công ty 241.6. Tình hình đãi ngộ nhân sự trong công ty 271.6.1. Đãi ngộ vật chất 271.6.2. Đãi ngộ tinh thần 282. Yếu kém 283. Nguyên nhân 30CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC1. Tiến hành tổ chức, sắp xếp lại bộ máy và cán bộ trong Công ty 322. Thực hiện tốt công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực 323. Nâng cao chất lượng phân tích công việc 344. Tăng cường công tác tạo động lực trong lao động. 344.1 Tạo động lực bằng kích thích vật chất. 344.2.Tạo động lực về mặt tinh thần cho người lao động 354.3. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho người lao động. 355. Tăng cường công tác tuyển chọn, đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao hiệu quả đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý của Công ty 37

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: CỞ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

I. Các khái niệm quản trị nhân lực 1

II. Vai trò, ý nghĩa của quản trị nhân lực 1

1. Vai trò của quản trị nhân lực 1

2. Ý nghĩa của quản trị nhân lực 4

III. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị nhân lực 5

1. Khái niệm 5

2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị nhân lực 5

IV. Các nhân tố ảnh hưởng của quá trình quản trị nhân lực 6

1. Các yếu tố môi trường vĩ mô 6

1.1. Môi trường kinh tế 6

1.2. Pháp luật về lao động và thị trường lao động 6

1.3. Khoa học công nghệ 7

1.4. Khách hàng 7

1.5. Các yếu tố văn hóa, xã hội 7

2. Các yếu tố môi trường vi mô 7

2.1. Cạnh tranh thu hút nhân lực 7

2.2. Khả năng cung ứng của các cơ sở đào tạo 8

3. Các yếu tố môi trường bên trong 8

3.1. Chính sách thu hút nguồn nhân lực 8

3.2. Chế độ bố trí, sử dụng nguồn nhân lực 8

3.3. Chế độ đào tạo và đào tạo lại 9

3.4. Chế độ đãi ngộ 9

3.5. Môi trường làm việc 9

3.6. Tài chính 10

3.7. Công nghệ 10

V. Kinh nghiệm của một số nước về quản trị nhân lực 10

1. Kinh nghiệm của Hoa Kỳ 10

2. Kinh nghiệm của Nhật Bản 12

3. Kinh nghiệm của Hàn Quốc 13

4. Kinh nghiệm của Trung Quốc 13

5- Kinh nghiệm của Singapore 15

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC Ở CÔNG DỆT-MAY HÀ NỘI

I. Đặc điểm, tình hình tổ chức của công ty 16

1. Giới thiệu chung về Công ty Dệt – May Hà Nội 16

2. Tình hình tổ chức của Công ty 17

2.1. Đặc điểm về lao động 18

2.2. Đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật. 18

2.3. Công nhân kỹ thuật 20

II. Quá trình thực hiện quản trị nhân lực ở Công ty 20

1. Kết quả đạt được 20

1.1. Hoạch định nhân lực 20

1.2. Xây dựng bản mô tả công việc 21

1.3. Tuyển chọn lao động 22

1.4. Tình hình quản lý và bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật trong Công ty. 23

1.5. Tình hình đào tạo và phát triển nhân sự trong công ty 24

1.6. Tình hình đãi ngộ nhân sự trong công ty 27

1.6.1. Đãi ngộ vật chất 27

1.6.2. Đãi ngộ tinh thần 28

2. Yếu kém 28

3. Nguyên nhân 30

CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

1. Tiến hành tổ chức, sắp xếp lại bộ máy và cán bộ trong Công ty 32

2. Thực hiện tốt công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực 32

3. Nâng cao chất lượng phân tích công việc 34

4. Tăng cường công tác tạo động lực trong lao động. 34

4.1 Tạo động lực bằng kích thích vật chất. 34

4.2.Tạo động lực về mặt tinh thần cho người lao động 35

4.3. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho người lao động. 35

5. Tăng cường công tác tuyển chọn, đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao hiệu quả đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý của Công ty 37

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY