Đề tài Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần xi măng Cao Ngạn

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM 2

I. THỊ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP 2

1. Thị trường. 2

1.1. Quan điểm về thị trường. 2

1.2. Vai trò của thị trường đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 3

2. Doanh nghiệp. 5

2.1. Khái niệm doanh nghiệp. 5

2.2 Phân loại các loại hình doanh nghiệp. 5

3. Quan hệ giữa thị trường và doanh nghiệp. 5

II. VẤN ĐỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP. 6

1. Tổng quan về tiêu thụ sản phẩm. 6

1.1. Khái niệm. 6

1.2. Bản chất của tiêu thụ. 6

1.3. Vai trò. 7

2. Các bước tiến hành tiêu thụ sản phẩm. 8

2.1. Nghiên cứu và dự báo thị trường. 8

2.2. Thiết kế công nghệ và sản phẩm. 9

2.3 Xúc tiến bán hàng. 10

2.3.1 Chiến lược sản phẩm và chính sách giá. 10

2.32. Các kênh phân phối sản phẩm 12

2.3.3. Công tác yểm trợ xúc tiến bán hàng. 16

2.4. Tổ chức tiêu thụ sản phẩm. 17

2.5. Phân tích và đánh giá kết quả tiêu thụ. 18

III. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỐC ĐỘ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP. 18

1. Nhân tố khách quan. 19

2. Nhân tố chủ quan. 22

PHẦN II. TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CAO NGẠN. 24

I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CAO NGẠN. 24

1. Quá trình hình thành và phát triển công ty cổ phần xi măng Cao Ngạn. 24

2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty. 25

3. Quy trình công nghệ. 26

4. Bộ máy tổ chức quản lý của công ty cổ phần xi măng Cao Ngạn. 29

6. Đặc điểm về sản phẩm của công ty cổ phần xi măng Cao Ngạn: 36

II. TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CAO NGẠN. 37

1. Phân tích một số kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xi măng Cao Ngạn. 37

2. Tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty. 38

III. TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VÀ HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM XI MĂNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CAO NGẠN 42

1. Tình hình thị trường xi măng. 42

1.1.Thị trường trong nước. 42

1.2. Thị trường nước ngoài. 43

2. Công tác mở rộng thị trường của công ty cổ phần Xi măng Cao Ngạn 44

2.1. Công tác nghiên cứu thị trường của công ty. 44

2.2.Xây dựng chiến lược mở rộng thị trường. 45

2.3. Tổ chức thực hiện chiến lược mở rộng thị trường. 50

2.4. Đánh giá việc thực hiện chiến lược mở rộng thị trường của công ty cổ phần xi măng Cao Ngạn. 52

IV. NHỮNG ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM XI MĂNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CAO NGẠN 52

1. Những kết quả đã đạt được 52

2. Những hạn chế cần khắc phục. 54

3. Những nguyên nhân khác ảnh hưởng đến công tác tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cổ phần xi măng Cao Ngạn. 55

PHẦN III. CÁC BIỆN PHÁP MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG 57

TIÊU THỤ SẢN PHẨM XI MĂNG CỦA CÔNG TY 57

CỔ PHẦN XI MĂNG CAO NGẠN 57

I. MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CAO NGẠN 57

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm đối với sản phẩm xi măng: 57

2. Phương hướng mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm Xi măng của công ty Cổ phần xi măng Cao Ngạn trong những năm tới. 57

II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP CỤ THỂ NHẰM MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM XI MĂNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CAO NGẠN 58

1. Hoàn thiện hoạt động Marketing. 58

3. Mở rộng mạng lưới bán hàng. 61

4.Tăng cường các hoạt động xúc tiến hỗn hợp. 61

KẾT LUẬN 63

DANH SÁCH TÀI LIỆU THAM KHẢO. 65

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY