Đề tài Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý Nhà nước về xuất khẩu lao động ở tỉnh Bắc Ninh

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I : LÝ LUẬN CHUNG VỀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG. 3

1.1. XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG. 3

1.1.1. Khái niệm, vai trò, đặc điểm của xuất khẩu lao động 3

1.1.1.1. Khái niệm 3

1.1.1.2. Vai trò của xuất khẩu lao động. 4

1.1.1.3. Đặc điểm. 6

1.1.2. Phân loại các hoạt động xuất khẩu lao động. 9

1.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu lao động. 10

1.1.4. Hoạt động xuất khẩu lao động ở Việt Nam. 12

1.1.4.1. Sự cần thiết của hoạt động xuất khẩu lao động ở Việt Nam. 12

1.1.4.2. Một số quy định của Nhà nước về hoạt động xuất khẩu lao động. 13

1.2.QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG. 13

1.2.1. Khái niệm. 13

1.2.2. Sự cần thiết phải quản lý Nhà nước về xuất khẩu lao động. 14

1.2.3. Những nội dung của quản lý xuất Nhà nước về khẩu lao động. 16

1.2.3.1. Công tác hoạch định. 16

1.2.3.2. Tổ chức bộ máy quản lý. 17

1.2.3.3. Chỉ đạo thực hiện. 18

1.2.3.4. Kiểm tra hoạt động xuất khẩu lao động. 22

1.2.4. Quản lý Nhà nước của chính quyền tỉnh về xuất khẩu lao động 23

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG CỦA TỈNH BẮC NINH. 25

2.1. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỈNH BẮC NINH ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU LAO ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG CỦA TỈNH BẮC NINH. 25

2.1.1. Đặc điểm kinh tế - xã hội. 25

2.1.2. Đặc điểm tự nhiên. 28

2.1.3.Đặc điểm của lao động trong tỉnh. 29

2.1.3.1.Về số lượng lao động. 29

2.1.3.2.Cơ cấu. 32

2.1.4. Tình trạng thất nghiệp và công tác giải quyết việc làm trong những năm gần đây. 39

2.1.4.1. Tình trạng thất nghiệp. 39

2.1.4.2. Tình hình giải quyết việc làm của tỉnh Bắc Ninh trong những năm gần đây. 40

2.2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG Ở TỈNH BẮC NINH. 45

2. 2.1.Thực trạng xuất khẩu lao động của tỉnh Bắc Ninh. 45

2.2.1.1.Về số lượng. 45

2.2.1.2. Về chất lượng. 52

2.2.2.Các yếu tố tác động chủ yếu đến hoạt động xuất khẩu lao động ở địa bàn tỉnh Bắc Ninh. 53

2.2.2.1.Về phía Nhà nước. 53

2.2.2.2. Về phía các doanh nghiệp xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh. 54

2.2.2.3. Về phía người lao động. 58

2.2.3. Phân tích và đánh giá thực trạng quản lý Nhà nước về xuất khẩu lao động của tỉnh Bắc Ninh. 59

2.2.3.1. Về công tác hoạch định. 59

2.2.3.2. Về công tác tổ chức bộ máy và nhân sự. 60

2.2.3.3. Về công tác tổ chức thực hiện. 61

2.2.3.4. Về công tác kiểm tra. 63

CHƯƠNG III. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG CỦA TỈNH BẮC NINH. 65

3.1. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU ĐẶT RA CHO CÔNG TÁC XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG CỦA TỈNH BẮC NINH TRONG THỜi GIAN TỚI. 65

3.1.1.Mục tiêu của công tác xuất khẩu lao động trong các năm tới. 65

3.1.2.Một số triển vọng cho công tác xuất khẩu lao động. 65

3.2. MỘT SỐ GIẢi PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG CỦA TỈNH BẮC NINH. 66

3.2.1.Giải pháp cho các cơ quan quản lý nhà nước về quản lý xuất khẩu lao động. 66

3.2.1.1. Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước cấp Trung Ương. 66

3.2.1.2. Đối với chính quyền và các cơ quan Nhà nước tỉnh Bắc Ninh. 68

3.2.2. Giải pháp từ phía các doanh nghiệp. 70

3.2.3. Giải pháp đối với người lao động. 73

KẾT LUẬN

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY