Đề tài Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty xe đạp- xe máy Đống Đa - Hà Nội

Mục lục Lời nói đầu 3Chương 1: khái luận chung về quản trị nhân sự   I.Công tác Quản trị và Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp 5 1.Khái niệm và các chức năng của quản trị doanh nghiệp 5 2.Công tác quản trị nhân sự 7 3.Một vài học thuyết về quản trị nhân sự 9 II.Nội dung của quản trị nhân sự 10 1.Phân tích công việc 10 2.Tuyển dụng nhân sự 14 3.Đào tạo và phát triển nhân sự 18 4.Đánh giá và đãi ngộ nhân sự 21 III.Các nhân tố ảnh hưởng và sự cần thiết của việc hoàn thiện công tác quản trị nhân sự 26 1.Các nhân tố ảnh hưởng tới quản trị nhân sự 26 2.Sự cần thiết của việc hoàn thiện công tác quản trị nhân sự 30Chương 2: Phân tích tình hình thực tế về công tác quản trị nhân sự tại công ty xe đạp- xe máy Đống Đa- Hà Nội 32  I.Khái quát chung về doanh nghiệp 32 1.Lịch sử hình thành công ty xe đạp- xe máy Đống Đa- Hà Nội 32 2.Chức năng và nhiệm vụ của công ty 33 3.Cơ cấu tổ chức của công ty 34 4.Nghành nghề kinh doanh của công ty 35 5.Môi trường kinh doanh của công ty 36 II.Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh của công ty(98-99-00) 38 1.Phân tích kết quả sản xuất của công ty 38 2.Phân tích kết quả tiêu thụ của công ty theo kết cấu mặt hàng kinh doanh 40 3.Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 41 III.Phân tích tình hình quản trị nhân sự của công ty(98-99-00) 44 1.Tình hình quản lý nhân sự của công ty 44 1.1.Cơ cấu nhân sự của công ty 44 1.2.Phân bổ nhân sự trong công ty 47 2.Tình hình tuyển dụng nhân sự trong công ty 49 3.Tình hình đào tạo và phát triển nhân sự trong công ty 53 3.1.Tình hình đào tạo nhân sự 53 3.2.Tình hình phát triển nhân sự 56 4.Tình hình đãi ngộ nhân sự trong công ty 56 5.Hiệu quả sử dụng lao động trong công ty 59Chương 3: một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty xe đạp- xe máy Đống Đa- Hà Nội 63 I.Tổng hợp đánh giá về công tác quản trị nhân sự của công ty 63 1.Phân tích công việc 65 2.Tuyển dụng nhân sự 66 3.Đào tạo và phát triển nhân sự 67 4.Đánh giá và đãi ngộ nhân sự 68 II.Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới 70 1.Phương hướng và mục tiêu phấn đấu của công ty trong thời gian tới 70 2.Định hướng công tác quản trị nhân sự của công ty trong thời gian tới 71 III.Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty xe đạp- xe máy Đống Đa- Hà Nội 73Kết luận 81Tài liệu tham khảo 82

Mục lục

Lời nói đầu 3

Chương 1: khái luận chung về quản trị nhân sự

I.Công tác Quản trị và Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp 5

1.Khái niệm và các chức năng của quản trị doanh nghiệp 5

2.Công tác quản trị nhân sự 7

3.Một vài học thuyết về quản trị nhân sự 9

II.Nội dung của quản trị nhân sự 10

1.Phân tích công việc 10

2.Tuyển dụng nhân sự 14

3.Đào tạo và phát triển nhân sự 18

4.Đánh giá và đãi ngộ nhân sự 21

III.Các nhân tố ảnh hưởng và sự cần thiết của việc hoàn thiện công

tác quản trị nhân sự 26

1.Các nhân tố ảnh hưởng tới quản trị nhân sự 26

2.Sự cần thiết của việc hoàn thiện công tác quản trị nhân sự 30

Chương 2: Phân tích tình hình thực tế về công tác quản trị nhân sự tại công ty xe đạp- xe máy Đống Đa- Hà Nội 32

I.Khái quát chung về doanh nghiệp 32

1.Lịch sử hình thành công ty xe đạp- xe máy Đống Đa- Hà Nội 32

2.Chức năng và nhiệm vụ của công ty 33

3.Cơ cấu tổ chức của công ty 34

4.Nghành nghề kinh doanh của công ty 35

5.Môi trường kinh doanh của công ty 36

II.Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh của công ty(98-99-00) 38

1.Phân tích kết quả sản xuất của công ty 38

2.Phân tích kết quả tiêu thụ của công ty theo kết cấu mặt hàng kinh

doanh 40

3.Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 41

III.Phân tích tình hình quản trị nhân sự của công ty(98-99-00) 44

1.Tình hình quản lý nhân sự của công ty 44

1.1.Cơ cấu nhân sự của công ty 44

1.2.Phân bổ nhân sự trong công ty 47

2.Tình hình tuyển dụng nhân sự trong công ty 49

3.Tình hình đào tạo và phát triển nhân sự trong công ty 53

3.1.Tình hình đào tạo nhân sự 53

3.2.Tình hình phát triển nhân sự 56

4.Tình hình đãi ngộ nhân sự trong công ty 56

5.Hiệu quả sử dụng lao động trong công ty 59

Chương 3: một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty xe đạp- xe máy Đống Đa- Hà Nội 63

I.Tổng hợp đánh giá về công tác quản trị nhân sự của công ty 63

1.Phân tích công việc 65

2.Tuyển dụng nhân sự 66

3.Đào tạo và phát triển nhân sự 67

4.Đánh giá và đãi ngộ nhân sự 68

II.Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới 70

1.Phương hướng và mục tiêu phấn đấu của công ty trong thời gian

tới 70

2.Định hướng công tác quản trị nhân sự của công ty trong thời gian

tới 71

III.Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại

Công ty xe đạp- xe máy Đống Đa- Hà Nội 73

Kết luận 81

Tài liệu tham khảo 82

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY