Đề tài Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu thủy sản của Việt Nam qua phân tích, dự báo xu hướng biến động của thị trường Hoa Kỳ

Mục lục TrangMở đầu 3Chương 1: Một số phân tích và dự báo về thị trường thuỷ sản Hoa Kỳ71.1. Một số đặc điểm trong tiêu thụ sản phẩm thuỷ sản của thị trường Hoa Kỳ 71.1.1. Quy mô thị trường thuỷ sản Hoa Kỳ 71.1.2. Đặc điểm thị trường thuỷ sản Hoa Kỳ 81.1.3. Quan điểm của nhà nhập khẩu Hoa Kỳ 121.2. Những yếu tố ảnh hưởng đến tiềm năng tiêu thụ sản phẩm thuỷ sản của thị trường Hoa Kỳ 131.2.1. Nền kinh tế Hoa Kỳ 131.2.2. Nguồn cung ứng các sản phẩm thủy sản trên thị trường 151.2.3. Nguồn cung ứng các sản phẩm thay thế khác 161.2.4. Thị hiếu tiêu dùng của người dân Hoa Kỳ 161.2.5. Sự phát triển của ngành công nghiệp chế biến thuỷ sản Hoa Kỳ 191.2.6. Đặc điểm dân số Hoa Kỳ 201.2.7. Chính sách thương mại của Hoa Kỳ 211.3. Các vấn đề liên quan đến nhập khẩu thuỷ sản vào thị trường Hoa Kỳ 221.3.1. Các quy định đối với hàng thuỷ sản nhập khẩu 221.3.2. Một số hàng rào kỹ thuật khác 261.4. Dự báo thị trường thuỷ sản Hoa Kỳ giai đoạn tới 301.4.1. Dự báo nhu cầu và năng lực sản xuất 301.4.2. Dự báo mức tiêu thụ thuỷ sản 301.4.3. Dự báo xu hướng giá 321.4.4. Dự báo các mặt hàng thuỷ sản được ưa chuộng 32Chương 2: thương mại thuỷ sản Việt Nam – Hoa Kỳ và mối liên hệ với những biến động của thị trường thủy sản Hoa Kỳthời kỳ 2002-2007 352.1. Thương mại thủy sản Việt Nam – Hoa Kỳ 352.1.1. Quan hệ thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ 352.1.2. Tình hình thương mại thuỷ sản Việt Nam – Hoa Kỳ 382.2. Cơ cấu mặt hàng – thị phần sản phẩm thuỷ sản xuất khẩu của Việt Nam tới thị trường Hoa Kỳ 2.2.1. Nhóm sản phẩm tôm 442.2.2. Nhóm sản phẩm cá 502.2.2.1 Cá tra, basa 502.2.2.2. Cá ngừ 552.2.2.3. Cá rô phi 582.3. Mối liên hệ giữa thương mại thủy sản Việt Nam – Hoa Kỳ với sự biến động của thị trường thuỷ sản Hoa Kỳ và một số vấn đề đặt ra 622.3.1. Về lượng và kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam tới Hoa Kỳ 622.3.2. Về cơ cấu mặt hàng thủy sản xuất khẩu của ViệtNam tới Hoa Kỳ 632.3.3. Về thị phần đối với từng dạng sản phẩm thủy sản xuất khẩu 64Chương 3: một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam tới thị trường Hoa Kỳ 663.1. Phương hướng xuất khẩu thủy sản tới thị trường Hoa Kỳ các năm tới 673.1.1. Tăng nhanh kim ngạch xuất khẩu hàng thủy sản, tập trung nâng cao tỷ lệ sản phẩm giá trị cao 3.1.2. Tiếp tục giữ vững thị phần hiệntại đối với các mặt hàng thuỷ sản xuất khẩu của Việt Nam hiện đang có ưu thế, đồng thời tăng thị phần đối với một số mặt hàng có tiềm năng tiêu thụ trong tương lai tại thị trường Hoa Kỳ 683.1.3. Chuyển hướng cơ cấu sản phẩm thủy sản xuất khẩu thời gian tới của Việt Nam trên cơ sở đón bắt thị hiếu tiêu dùng thuỷ sản của Hoa Kỳ cũng nhưphát triển thêm nhiều sản phẩm thủy sản mới, sản phẩm tăng giá trị gia tăng 693.2. Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng thủy sản của Việt Nam tới thị trường Hoa Kỳ 3.2.1 Giải pháp đối với cơ quan quản lý 703.2.1.1 Tăng cường công tác thông tin, tưvấn thông tin và dự báo tình hình thị trường để đón bắt kịp thời nhu cầu nhập khẩu của thị trường Hoa Kỳ hiện tại và thời gian tới 703.2.1.2 Tăng cường đầu tưvà quản lý tốt việc đánh bắt hải sản xa bờ và nuôi trồng thuỷ sản để đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định, quy mô lớn cho chế biến xuất khẩu 713.2.1.3 Thực hiện nghiêm túc vấn đề cải tiến chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt chú trọng vấn đề truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm thủy sản xuất khẩu 723.2.1.4 Tiến tới xây dựng thương hiệu quốc gia cho một số sản phẩm thuỷ sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam tới thị trường Hoa Kỳ 733.2.1.5 Hoàn thiện quy trình nuôi trồng,khai thác chế biến và xuất khẩu sản phẩm thuỷ sản của Việt Nam tới thị trường Hoa Kỳ trên cơ sở cam kết về vấn đề trách nhiệm và gắn kết về mặt lợi ích giữa các chủ thể tham gia hoạt động xuất khẩu thủy sản nhằm kiểm soát hiệu quả đường đi của các sản phẩm thuỷ sản 743.2.1.6 Phát triển nguồn nhân lực cho ngành thủy sản phù hợp với yêu cầu của ngành thủy sản Việt Nam và thế giới hiện nay 783.2.2 Đối với các doanh nghiệp 783.2.2.1 Nắm bắt tốt thông tin thị trường 783.2.2.2 Đa dạng hóa các mặt hàng xuất khẩu đểchủ động đáp ứng nhu cầu thị trường Hoa Kỳ trong từng thời kỳ 783.2.2.3 Chủ động phòng tránh các vụ kiện bán phá giá 80Kết luận 82Tài liệu tham khảo 85

Mục lục

Trang

Mở đầu 3

Chương 1: Một số phân tích và dự báo về thị trường thuỷ sản Hoa Kỳ7

1.1. Một số đặc điểm trong tiêu thụ sản phẩm thuỷ sản của thị trường Hoa Kỳ 7

1.1.1. Quy mô thị trường thuỷ sản Hoa Kỳ 7

1.1.2. Đặc điểm thị trường thuỷ sản Hoa Kỳ 8

1.1.3. Quan điểm của nhà nhập khẩu Hoa Kỳ 12

1.2. Những yếu tố ảnh hưởng đến tiềm năng tiêu thụ sản phẩm thuỷ sản của thị trường Hoa Kỳ 13

1.2.1. Nền kinh tế Hoa Kỳ 13

1.2.2. Nguồn cung ứng các sản phẩm thủy sản trên thị trường 15

1.2.3. Nguồn cung ứng các sản phẩm thay thế khác 16

1.2.4. Thị hiếu tiêu dùng của người dân Hoa Kỳ 16

1.2.5. Sự phát triển của ngành công nghiệp chế biến thuỷ sản Hoa Kỳ 19

1.2.6. Đặc điểm dân số Hoa Kỳ 20

1.2.7. Chính sách thương mại của Hoa Kỳ 21

1.3. Các vấn đề liên quan đến nhập khẩu thuỷ sản vào thị trường Hoa Kỳ 22

1.3.1. Các quy định đối với hàng thuỷ sản nhập khẩu 22

1.3.2. Một số hàng rào kỹ thuật khác 26

1.4. Dự báo thị trường thuỷ sản Hoa Kỳ giai đoạn tới 30

1.4.1. Dự báo nhu cầu và năng lực sản xuất 30

1.4.2. Dự báo mức tiêu thụ thuỷ sản 30

1.4.3. Dự báo xu hướng giá 32

1.4.4. Dự báo các mặt hàng thuỷ sản được ưa chuộng 32

Chương 2: thương mại thuỷ sản Việt Nam – Hoa Kỳ và mối liên hệ với những biến động của thị

trường thủy sản Hoa Kỳthời kỳ 2002-2007 35

2.1. Thương mại thủy sản Việt Nam – Hoa Kỳ 35

2.1.1. Quan hệ thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ 35

2.1.2. Tình hình thương mại thuỷ sản Việt Nam – Hoa Kỳ 38

2.2. Cơ cấu mặt hàng – thị phần sản phẩm thuỷ sản xuất khẩu của Việt Nam tới thị trường Hoa Kỳ

2.2.1. Nhóm sản phẩm tôm 44

2.2.2. Nhóm sản phẩm cá 50

2.2.2.1 Cá tra, basa 50

2.2.2.2. Cá ngừ 55

2.2.2.3. Cá rô phi 58

2.3. Mối liên hệ giữa thương mại thủy sản Việt Nam – Hoa Kỳ với sự biến động của thị trường thuỷ sản Hoa Kỳ và một số vấn đề đặt ra 62

2.3.1. Về lượng và kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam tới Hoa Kỳ 62

2.3.2. Về cơ cấu mặt hàng thủy sản xuất khẩu của ViệtNam tới Hoa Kỳ 63

2.3.3. Về thị phần đối với từng dạng sản phẩm thủy sản xuất khẩu 64

Chương 3: một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam tới thị

trường Hoa Kỳ 66

3.1. Phương hướng xuất khẩu thủy sản tới thị trường Hoa Kỳ các năm tới 67

3.1.1. Tăng nhanh kim ngạch xuất khẩu hàng thủy sản, tập trung nâng cao tỷ lệ sản phẩm giá trị cao

3.1.2. Tiếp tục giữ vững thị phần hiệntại đối với các mặt hàng thuỷ sản

xuất khẩu của Việt Nam hiện đang có ưu thế, đồng thời tăng thị phần đối với một số mặt hàng có tiềm năng tiêu thụ trong tương lai tại thị trường Hoa Kỳ 68

3.1.3. Chuyển hướng cơ cấu sản phẩm thủy sản xuất khẩu thời gian tới

của Việt Nam trên cơ sở đón bắt thị hiếu tiêu dùng thuỷ sản của Hoa Kỳ cũng nhưphát triển thêm nhiều sản phẩm thủy sản mới, sản phẩm tăng giá trị gia tăng 69

3.2. Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng thủy sản của Việt Nam tới thị trường Hoa Kỳ

3.2.1 Giải pháp đối với cơ quan quản lý 70

3.2.1.1 Tăng cường công tác thông tin, tưvấn thông tin và dự báo tình hình thị trường để đón bắt kịp thời nhu cầu nhập khẩu của thị trường Hoa Kỳ hiện tại và thời gian tới 70

3.2.1.2 Tăng cường đầu tưvà quản lý tốt việc đánh bắt hải sản xa bờ và nuôi trồng thuỷ sản để đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định, quy mô lớn cho chế biến xuất khẩu 71

3.2.1.3 Thực hiện nghiêm túc vấn đề cải tiến chất lượng và an toàn vệ

sinh thực phẩm, đặc biệt chú trọng vấn đề truy xuất nguồn gốc

đối với sản phẩm thủy sản xuất khẩu 72

3.2.1.4 Tiến tới xây dựng thương hiệu quốc gia cho một số sản phẩm

thuỷ sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam tới thị trường Hoa Kỳ 73

3.2.1.5 Hoàn thiện quy trình nuôi trồng,khai thác chế biến và xuất khẩu

sản phẩm thuỷ sản của Việt Nam tới thị trường Hoa Kỳ trên cơ

sở cam kết về vấn đề trách nhiệm và gắn kết về mặt lợi ích giữa

các chủ thể tham gia hoạt động xuất khẩu thủy sản nhằm kiểm

soát hiệu quả đường đi của các sản phẩm thuỷ sản 74

3.2.1.6 Phát triển nguồn nhân lực cho ngành thủy sản phù hợp với yêu

cầu của ngành thủy sản Việt Nam và thế giới hiện nay 78

3.2.2 Đối với các doanh nghiệp 78

3.2.2.1 Nắm bắt tốt thông tin thị trường 78

3.2.2.2 Đa dạng hóa các mặt hàng xuất khẩu đểchủ động đáp ứng nhu

cầu thị trường Hoa Kỳ trong từng thời kỳ 78

3.2.2.3 Chủ động phòng tránh các vụ kiện bán phá giá 80

Kết luận 82

Tài liệu tham khảo 85

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY