Đề tài Một số giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức, sử dụng vốn lưu động ở Công ty Gạch ốp lát Hà Nội

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

Chương I : Vốn lưu động và một số biện pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp.

I. Vốn lưu động và nguồn vốn lưu động của doanh nghiệp.

1. Vốn lưu động

1.1. Vốn lưu động, nội dung vốn lưu động của doanh nghịêp.

1.2. Phân loại vốn lưu động của doanh nghiệp.

1.3. Kết cấu vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng.

2. Nguồn vốn lưu động của doanh nghiệp.

2.1. Căn cứ theo quan hệ sở hữu vốn.

2.2. Căn cứ theo nguồn hình thành.

2.3. Căn cứ theo thời gian huy động và sử dụng vốn.

II. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả tổ chức, sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.

1. Ý nghĩa của việc phải nâng cao hiệu quả tổ chức, sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp.

2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tổ chức sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp.

2.1. Tốc độ luân chuyển vốn lưu động.

2.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động.

2.3. Hàm lượng vốn lưu dộng.

2.4. Mức doanh lợi vốn lưu động

2.5. Một số chỉ tiêu khác.

3. Một số biện pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả tổ chức và sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp.

Chương II : Thực trạng việc tổ chức và sử dụng vốn lưu động tại công ty Gạch ốp lát Hà Nội.

I. Một số nét về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

1. Sơ lược sự hình thành và phát triển của công ty.

2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty.

3. Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất và quản lý tài chính kế toán của công ty.

3.1. Cơ cấu tổ chức quản lý.

3.2. Cơ cấu tổ chức sản xuất.

3.3. Cơ cấu phòng tài chính kế toán.

4. Đặc điểm quy trình công nghệ.

5. Đặc điểm sản xuất kinh doanh.

5.1. Đặc điểm kinh doanh của công ty

5.2. Một số thuận lợi và khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

6. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong một số năm qua.

II. Tình hình tổ chức và hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty.

1. Nguồn vốn kinh doanh và nguồn vốn lưu động của công ty.

1.1. Vốn và nguồn vốn kinh doanh của công ty.

1.2. Nguồn vốn lưu động của công ty.

2. Tình hình phân bổ và cơ cấu vốn lưu động của công ty.

3. Vốn bằng tiền và khả năng thanh toán của công ty.

4. Tình hình quản lý các khoản phải thu của công ty

5. Tình hình tổ chức tiêu thụ sản phẩm và quản lý hàng tồn kho của công ty.

6. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty.

7. Những vấn đề đặt ra trong việc tổ chức quản lý, sử dụng vốn lưu động của công ty.

Chương III : Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức quản lý và sử dụng vốn lưu động của công ty Gạch ốp lát Hà Nội.

1. Phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới.

2. Một số giải pháp đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty Gạch ốp lát Hà Nội.

Kết Luận.

Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY