Đề tài Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai

TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI 2

I. VỊ TRÍ VAI TRÒ CỦA ĐẤT ĐAI 2

II. QUẢN LÝ- SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI 3

1. Quản lý đất đai 3

2. Sử dụng đất đai 3

III. Một số văn bản quản lý nhà nước về đất đai 5

IV. Đánh giá việc quản lý và sử dụng đất của tỉnh. 7

1- Công tác quản lý 7

2- Việc sử dụng đất đai 8

PHẦN II:THỰC TRẠNG VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI 10

CỦA ĐỊA PHƯƠNG 2000-2005 10

A-ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN -KTXH CỦA ĐỊA PHƯƠNG . 10

I- ĐĂC ĐIỂM TỰ NHIÊN . 10

II. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2000 - 2005 11

1- Điều kiện về kinh tế 11

2- Tình hình chính trị xã hội. 12

3- Công tác y tế giáo dục. 12

III. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA ĐỊA PHƯƠNG 2000 ĐẾN 2005. 13

1- Kết quả trong sản xuất nông nghiệp 13

2-Tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vu. 13

B- THỰC TRẠNG VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT 14

CỦA ĐỊA PHƯƠNG (2000-2005) 14

I-CÔNG TÁC QUẢN LÝ. 14

1- Điều tra khảo sát , đo đạc đánh giá , phân hạng đất ,lập bản đồ địa chính . 14

2-Công tác quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đai . 15

3- Việc tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về quản lý đất đai 15

4/ Đăng ký đất đai, lập và quản lý sổ địa chính, quản lý hợp đồng sử dụng đất, thống kê, kiểm tra, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 18

5/ Tổ chức thực hiện thanh tra việc chấp hành các chế độ về quản lý và sử dụng đất. 19

6/ Giải quyết những tranh chấp về đất đai, giải quyết những khiếu nại tố cáo vi phạm trong việc quản lý và sử dụng đất đai. 19

7) Nhận xét chung về công tác quản lý đất đai của địa phương 20

II. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI Ở ĐỊA PHƯƠNG. 21

1)Hiện trạng sử dụng. 21

1.1. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp. 22

1.2 Hiện trạng sử dụng đất chuyên dùng. 22

1.3 Hiện trạng đất ở nông thôn. 23

1 .4 Hiện trạng một số công trình của xã. 24

2-Biến động đất đai từ năm 2000- 2005 . 26

2.1- Đất nông nghiệp. 26

2.2 - Đất chuyên dùng. 26

2.3- Đất ở nông thôn. 26

3. Tổng hợp đánh giá tài nguyên đất nông nghiệp 27

4. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp và công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng 30

4. Nhận xét đánh giá việc sử dụng đất của địa phương năm 2000-2005 33

PHẦN III 35

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ 35

VÀ SỬ DUNG ĐẤT ĐAI CỦA ĐỊA PHƯƠNG 36

I.CÁC NHÂN TỐ CƠ BẢN ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ - SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI. 36

1.Các nhân tố bên trong. 36

2: Các nhân tố bên ngoài . 36

II. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI GẮN VỚI VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI 37

1. Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và địa phương. 37

. 11- Mục tiêu của tỉnh 37

2. Mục tiêu của địa phương 38

2.1. Mục tiêu về kinh tế 38

2.2.Mục tiêu về Chính trị xã hội. 38

III-MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT TẠI ĐỊA PHƯƠNG 2005-2010. 39

1- Giải pháp về quản lý. 41

1.1 Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục luật đất đai. 41

1.2- Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về đất đai 42

1.3- Tăng cường sự lãnh đạo của chính phủ, UBND các cấp đối với hoạt động thanh tra. 42

1.4- Đầo tạo đội ngũ cán bộ quản lý. 42

1.5 -Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai 43

1.6- Thực hiện phát huy quy chế dân chủ ở địa phương 43

1.7 Ứng dụng tin học vào trong công tác quản l ý đất đai . 43

2- Giải pháp về sử dụng. 43

2.1. Tiến hành quy hoạch đất đai một các hợp lý như sau. 43

2.2-Tích cực ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào trong phát triển sản xuất . 45

2.3. Tiến hành đẩy mạnh thâm canh nông nghiệp của địa phương. 45

2.4. Cải tiến công tác lãnh đạo chỉ đạo trong sản xuất . 46

2.5.-Tiếp tục triển khai tổ chức xây dựng các khu cánh đồng có giá trị trên 50 triệu/ha/năm. 46

Kết luận 50

4-KIẾN NGHỊ. 51

5. Một số tình huống kinh tế 53

Lời cảm ơn 54

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY