Đề tài Một số giải pháp hoàn thiện Marketing bán lẻ ở cửa hàng Bách hoá Bờ Hồ - Công ty Bách hoá Hà Nội

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT CHỦ YẾU ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG MARKETING BÁN LẺ TẠI CỬA HÀNG BÁCH HOÁ BỜ HỒ - CÔNG TY BÁCH HOÁ HÀ NỘI 3

I. Giới thiệu về cửa hàng 3

1. Quá trình hình thành và phát triển của cửa hàng 3

2. Chức năng và nhiệm vụ của cửa hàng 4

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và lao động của cửa hàng 4

II. Một số kết quả chủ yếu cửa hàng đạt được trong 4 năm gần đây 7

1. Tình hình tài chính của cửa hàng 7

2. Tình hình nộp nghĩa vụ với nhà nước 8

3. Tình hình thu nhập 9

4. Đặc điểm về nguồn nhân lực 10

5. Đặc điểm về tình hình tài chính của cửa hàng 11

III. Các đặc điểm kinh tế kỹ thuật ảnh hưởng đến hoạt động Marketing bán lẻ của cửa hàng bách hoá Bờ Hồ 12

1. Đặc điểm cơ sở vật chất kỹ thuật 12

2. Đặc điểm về sản phẩm 13

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG MARKETING BÁN LẺ CỦA CỬA HÀNG BÁCH HOÁ BỜ HỒ CÔNG TY BÁCH HOÁ HÀ NỘI 14

I. Thực trạng của việc nghiên cứu thị trường 14

1. Nghiên cứu khái quát thị trường 14

2. Nghiên cứu chi tiết thị trường 14

3. Phương pháp nghiên cứu thị trường 16

4. Thực trạng Marketing tập trung của cửa hàng bách hoá Bờ Hồ 16

II. Thực trạng của việc triển khai Marketing 17

1. Marketing mặt hàng kinh doanh 17

2. Phương pháp giao tiếp và khuếch trương của cửa hàng 19

3. Phương pháp định giá và điều chỉnh giá 21

4. Đánh giá chung 29

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP MARKETING BÁN LẺ TẠI CỬA HÀNG BÁCH HOÁ BỜ HỒ - CÔNG TY BÁCH HOÁ HÀ NỘI. 34

I. Những định hướng cơ bản phát triển hoạt động kinh doanh của cửa hàng bách hoá bờ hồ trong thời gian tới 34

1. Nhiệm vụ và định hướng về chiến lược kinh doanh của cửa hàng 34

2. Quan điểm của cửa hàng bách hoá Bờ Hồ về Marketing bán lẻ 38

II. Những biện pháp hoàn thiện Marketing bán lẻ ở cửa hàng bách hoá Bờ Hồ - công ty bách hoá Hà Nội 39

1. Giải pháp hoàn thiện nội dung và phương pháp nghiên cứu thị trường của cửa hàng 39

2. Những giải pháp hoàn thiện Marketing của cửa hàng 41

3. Giải pháp hoàn thiện phương thức bán lẻ hỗn hợp của cửa hàng 42

4. Giải pháp hoàn thiện phương thức bán lẻ 53

5. Giải pháp hoàn thiện dịch vụ khách hàng của cửa hàng 56

III. Các biện pháp khác 57

1. Hoàn thiện mua vì dự trữ hàng hoá 57

2. Đề xuất hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật và đội ngũ nhân viên bán hàng tại cửa hàng 58

3. Các kiến nghị vĩ mô tại môi trường và điều kiện triển khai phương pháp Marketing bán lẻ 60

KẾT LUẬN 62

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY