Đề tài Một số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng công thương Ba Đình

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1 3TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA 3NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3I. TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 31. Khái niệm tín dụng Ngân hàng 32. Vai trò của tín dụng Ngân hàng đối với nền kinh tế quốc dân 3II. RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 41. Khái niệm rủi ro 42. Các loại rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại 43. Rủi ro tín dụng 64. Thực trạng rủi ro tín dụng của các Ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay 8CHƯƠNG 2 10THỰC TRẠNG RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG BA ĐÌNH 10I. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG BA ĐÌNH 10II. HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG BA ĐÌNH 11III. RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG BA ĐÌNH 131. Thực trạng rủi ro tín dụng 132. Phân tích nguyên nhân dẫn đến rủi ro tại NHCT Ba Đình 133. Công tác xử lý rủi ro ở Ngân hàng Công thương Ba Đình 14CHƯƠNG 3 16GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG Ở NGÂN HÀNG 16CÔNG THƯƠNG BA ĐÌNH 16I. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG BA ĐÌNH TRONG NĂM 16II. CÁC GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG BA ĐÌNH 171. Công tác tổ chức, đào tạo cán bộ 172. Tăng cường công tác thu thập và xử lý thông tin 183. Linh hoạt sáng tạo trong xử lý nghiệp vụ 194. Các giải pháp phân tán rủi ro tín dụng 205. Các biện pháp bảo đảm tiền vay 226. Các biện pháp xử lý nợ khó đòi 237. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ 24III. MỘT SỐ KIẾN VỚI CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG 241. Kiến nghị với Ngân hàng Công thương Việt Nam 242. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước và các cấp, ngành có liên quan 243. Kiến nghị với Chính phủ 25KẾT LUẬN 26TÀI LIỆU THAM KHẢO 27MỤC LỤC 28

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 3

TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA 3

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3

I. TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 3

1. Khái niệm tín dụng Ngân hàng 3

2. Vai trò của tín dụng Ngân hàng đối với nền kinh tế quốc dân 3

II. RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 4

1. Khái niệm rủi ro 4

2. Các loại rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại 4

3. Rủi ro tín dụng 6

4. Thực trạng rủi ro tín dụng của các Ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay 8

CHƯƠNG 2 10

THỰC TRẠNG RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG BA ĐÌNH 10

I. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG BA ĐÌNH 10

II. HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG BA ĐÌNH 11

III. RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG BA ĐÌNH 13

1. Thực trạng rủi ro tín dụng 13

2. Phân tích nguyên nhân dẫn đến rủi ro tại NHCT Ba Đình 13

3. Công tác xử lý rủi ro ở Ngân hàng Công thương Ba Đình 14

CHƯƠNG 3 16

GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG Ở NGÂN HÀNG 16

CÔNG THƯƠNG BA ĐÌNH 16

I. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG BA ĐÌNH TRONG NĂM 16

II. CÁC GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG BA ĐÌNH 17

1. Công tác tổ chức, đào tạo cán bộ 17

2. Tăng cường công tác thu thập và xử lý thông tin 18

3. Linh hoạt sáng tạo trong xử lý nghiệp vụ 19

4. Các giải pháp phân tán rủi ro tín dụng 20

5. Các biện pháp bảo đảm tiền vay 22

6. Các biện pháp xử lý nợ khó đòi 23

7. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ 24

III. MỘT SỐ KIẾN VỚI CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG 24

1. Kiến nghị với Ngân hàng Công thương Việt Nam 24

2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước và các cấp, ngành có liên quan 24

3. Kiến nghị với Chính phủ 25

KẾT LUẬN 26

TÀI LIỆU THAM KHẢO 27

MỤC LỤC 28

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY