Đề tài Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty Vietsurestar

Mở đầu 1

chương I 3

hiệu quả sản xuất kinh doanh và vai trò của việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp công nghiệp 3

I. Khái niệm, bản chất và vai trò của hiệu quả sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp. 3

1. Khái niệm hiệu quả sản xuất kinh doanh 3

2. Bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh 3

3. Vai trò của hiệu quả sản xuất kinh doanh đối với với doanh nghiệp 3

4. Phân loại hiệu quả kinh doanh 3

4.1. Hiệu qủa kinh tế của doanh nghiệp 3

4.2. Hiệu quả kinh tế - xã hội 3

II. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 3

1. Các nhân tố khách quan (nhân tố bên ngoài doanh nghiệp) 3

1.1. Nhân tố môi trường quốc tế và khu vực 3

1.2. Nhân tố môi trường nền kinh tế quốc dân. 3

1.3. Nhân tố môi trường ngành 3

2. Các nhân tố chủ quan ( nhân tố bên trong doanh nghiệp) 3

2.1. Bộ máy quản trị doanh nghiệp 3

2.2. Lao động tiền lương 3

2.3. Tình hình tài chính của doanh nghiệp 3

2.4. Đặc tính của sản phẩm và công tác tổ chức tiêu thụ sản phẩm 3

2.5. Nguyên vật liệu và công tác tổ chức đảm bảo nguyên vật liệu 3

2.6. Cơ sở vật chất, kỹ thuật và công nghệ sản xuất của doanh nghiệp 3

2.7. Môi trường làm việc trong doanh nghiệp 3

2.8 Phương pháp tính toán của doanh nghiệp 3

III. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp 3

IV. Hệ thống chỉ tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp công nghiệp 3

1. Các chỉ tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh tổng hợp 3

1.1. Chỉ tiêu lợi nhuận 3

1.2. Các chỉ tiêu về doanh lợi 3

1.3. Ngoài ra để đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh ching của toàn bộ doanh nghiệp ta còn có thể dùng hai chỉ tiêu sau 3

2. Các chỉ tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh bộ phận 3

2.1. Hiệu quả sử dụng vốn 3

2.2. Hiệu quả sử dụng lao động 3

Chương II 3

Phân tích và đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty VIETSURESTAR 3

I. Quá trình thành lập và phát triển của công ty 3

1. Quá trình thành lập 3

2. Lịch sử phát triển 3

II. Những đặc điểm kinh tế - kỹ thuật chủ yếu ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty VietsureStar 3

1. Đặc điểm về sản phẩm và thị trường 3

1.1. Đặc điểm về sản phẩm 3

1.2. Đặc điểm về thị trường 3

2. Đặc điểm về tổ chức nhân sự 3

2.1. Cơ cấu tổ chức quản lý 3

2.2. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận 3

3. Đặc điểm về máy móc thiết bị 3

4. Đặc điểm về tổ chức sản xuất công ty 3

4.1. Quy trình công nghệ sản xuất Starter được mô tả theo sơ đồ sau 3

4.2. Sơ đồ bố trí dây truyền sản xuất 3

5. Đặc điểm về NVL 3

6. Đặc điểm về tài chính 3

III. Phân tích thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty liên doanh VietsureStar 3

1. Thực trạng sản xuất kinh doanh của công ty 3

2. Phân tích các chỉ tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty VietsureStar 3

IV. Đánh giá tổng hợp về sản xuất kinh doanh của Công ty VietsureStar 3

1. Những kết quả đạt được 3

2. Những tồn tại và khó khăn chủ yếu 3

Chương III 3

Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty VIETSURESTAR 3

Giải pháp 1 : Tăng cường hoạt động Marketing

Giải pháp 2: Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 trong xây lắp 3

Giải pháp 3 : Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản trị theo nguyên tắc công bằng và bình đẳng theo tỷ lệ góp vốn 3

Giải pháp 4 : Tăng cường công tác xây dựng kế hoạch đầu tư dài hạn 3

Kết luận 3

Tài liệu tham khảo 3

Mục lục 3

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY