Đề tài Một số biện pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty May Chiến Thắng

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I 3

LÝ LUẬN CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 3

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG 3

1. Khái niệm thị trường 3

2. Phân loại thị trường 3

3. Vai trò của thị trường 5

4. Chức năng thị trường và các qui luật kinh tế thị trường 5

II. BẢN CHẤT CỦA HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ 6

1. Thị trường tiêu thụ sản phẩm may mặc 6

2. Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm may mặc 7

2.1. Quan niệm 7

2.2. Nội dung 7

3. Sự cần thiết của mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm 11

4. Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác tiêu thụ sản phẩm 13

CHƯƠNG II 15

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY MAY CHIẾN THẮNG TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2004 15

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY MAY CHIẾN THẮNG 15

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty May Chiến Thắng 15

2. Chức năng nhiệm vụ, mặt hàng sản xuất của Công ty May Chiến Thắng 17

III. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ, KỸ THUẬT CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY MAY CHIẾN THẮNG 18

1. Đặc điểm về cơ sở vật chất kỹ thuật 18

2. Đặc điểm về lao động 22

4. Đặc điểm về nguyên vật liệu 24

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY