Đề tài Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty cổ phần sản xuất thương mại và xuất nhập khẩu Charico

Phần mở đầu 1

Chương I: Hiệu quả kinh doanh và vấn đề nâng cao hiệu quả kinh doanh ở doanh nghiệp 3

I. Bản chất hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp 3

1.1. Khái niệm 3

1.2. Bản chất 4

2. Phân loại hiệu quả kinh doanh 6

2.1. Hiệu quả cá biệt và hiệu quả kinh tế quốc dân 6

2.2. Hiệu quả kinh doanh tổng hợp và hiệu quả kinh doanh bộ phận 6

II. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường 7

III. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh 8

1. Nhân tố thuộc về doanh nghiệp 9

1.1. Nhân tố quản trị doanh nghiệp và lực lượng lao động 9

1.2. Vốn kinh doanh 10

1.3. Nghệ thuật kinh doanh và xử lý thông tin 11

1.4. Mạng lưới tiêu thụ sản phẩm 12

1.5. Đòn bảy kinh tế trong doanh nghiệp 12

2. Những nhân tố ngoài doanh nghiệp 12

2.1. Thị trường 12

2.2. Tập quán dân cư và mức độ thu nhập bình quân 14

2.3. Mối quan hệ và uy tín của doanh nghiệp trên thị trường 14

2.4. Kỹ thuật công nghệ 15

2.5. Chính trị và pháp luật 15

2.6. Điều kiện tự nhiên 15

IV. Phương pháp đánh giá hiệu quả kinh doanh 16

1. Tiêu chuẩn hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp 16

2. Hệ thống chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh 16

3. Các quan điểm cơ bản trong việc đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp 19

3.1. Về mặt thời gian 19

3.2. Về mặt không gian 19

3.3. Về mặt định lượng 19

3.4. Về mặt định tính 20

3.5. Đánh giá hiệu quả kinh doanh phải căn cứ vào cả mặt hiện vật và mặt giá trị của hàng hoá 20

Chương II: Phân tích hiệu quả kinh doanh ở Công ty cổ phần SXTM và XNK Charico 21

I. Giới thiệu tổng quát về công ty 21

1. Quá trình hình thành và phát triển 21

2. Tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh của Công ty 25

2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh 25

2.2. Lao động 26

2.3. Bộ máy quản lý và hạch toán kinh doanh 27

2.4. Tổ chức công tác kế toán 28

3. Hình thức đầu tư, công suất, nguyên liệu, thị trường 32

3.1. Hình thức đầu tư 32

3.2. Công suất dự kiến 32

3.3. Nguồn nguyên liệu và sản phẩm 32

3.4. Cách thức sử dụng máy móc 34

4. Phân tích tài chính 34

II. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh ở Công ty cổ phần SXTM và XNK Charico 35

1. Hiệu quả kinh doanh tổng hợp 35

2. Hiệu quả sử dụng vốn cố định 38

3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động 41

4. Tình hình tài chính của công ty 43

5. Chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh của sản phẩm 44

5.1. Chất lượng sản phẩm 44

5.2. Thị trường và tính cạnh tranh của sản phẩm 45

6. Hiệu quả sử dụng lao động 47

III. Đánh giá chung 49

Chương III: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty cổ phần SXTM và XNK Charico 51

I. Định hướng hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian tới 51

II. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty cổ phần SXTM và XNK Charico 52

1. Biện pháp giảm chi phí sản xuất 52

1.1. Nâng cao năng suất lao động 52

1.2. Đổi mới công nghệ 56

1.3. Nâng cao hiệu quả công tác thu mua và sử dụng nguyên vật liệu 58

1.4. Biện pháp nâng cao sử dụng vốn 59

2. Biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ, tăng doanh thu 63

2.1. Tăng cường hoạt động marketing 63

2.2. Tăng cường khả năng cạnh tranh của sản phẩm 66

2.3. Mở rộng mạng lưới tiêu thụ 69

3. Xây dựng môi trường văn hoá, quy chế quản lý công ty 70

4. Kiến nghị đối với nhà nước 71

Kết luận 73

Tài liệu tham khảo 74

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY