Đề tài Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng và đào tạo lái xe tại doanh nghiệp taxi – Nghiên cứu tình huống tại Công ty Cổ phần Vũ Gia

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU . 1

PHẦN 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG VỀ TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠONHÂN LỰC . 4

1.1. Các khái niệm về nhân lực và quản lý sử dụng nguồn nhân lực. 4

1.1.1. Khái niệm nguồn nhân lực . 4

1.1.2. Khái niệm quản lý nguồn nhân lực . 4

1.2 Tuyển dụng nhân lực . 5

1.2.1.Tuyển mộ nhân lực. 5

1.2.2. Tuyển chọn nhân lực. 9

1.2.3. Nội dung của tuyển dụng nhân sự. 10

1.3. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực . 14

1.3.1. Khái niệm . 14

1.3.2. Mục tiêu của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực . 15

1.3.3. Vai trò của đào tạo và phát triển nhân lực . 15

1.3.4. Các giai đoạn của quá trình đào tạo . 18

1.3.5. Phát triển nhân lực . 25

PHẦN 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠOLÁI XE . 27

2.1. Thực trạng công tác tuyển dụng và đào tạo lái xe tại Hải phòng. 27

2.1.1. Tình hình tuyển dụng lái xe . 27

2.1.2. Tình hình đào tạo lái xe. 29

2.2. Thực trạng công tác tuyển dụng đào tạo lái xe tại Công ty Cổ phầnVũ Gia. 31

2.2.1. Một vài nét khái quát về Công ty Cổ phần Vũ Gia . 312.2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Vũ Gia. 31

2.2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Vũ Gia. 35

2.2.1.3. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần Vũ Gia. 35

2.2.1.4. Những thuận lợi và khó khăn của Công ty Cổ Phần Vũ Gia. 36

2.2.2 Thực trạng công tác tuyển dụng và đào tạo lái xe tại Công ty Cổphần Vũ Gia. 38

2.2.2.1: Đặc điểm lao động: . 38

2.2.2.2. Phân tích cơ cấu lao động . 39

2.2.2.3. Công tác tuyển dụng lái xe tại công ty. 43

2.2.2.4. Công tác đào đạo và phát triển lái xe tại Công ty. 48

2.2.2.5. Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty . 54

2.3. Nhận xét về công tác tuyển dụng và đào tạo lái xe . 55

2.3.1. Nhận xét chung về công tác tuyển dụng và đào tạo lái xe của một số

doanh nghiệp taxi tại Hải Phòng . 55

2.3.2. Nhận xét về công tác tuyển dụng và đào tạo lái xe tại Công ty Cổ phầnVũ Gia . 57

2.3.2.1. Nhận định chung về tình hình lái xe tại công ty. . 57

2.3.2.2. Một số nhược điểm trong công tác tuyển dụng và đào tạo lái xe. . 57

PHẦN 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC

TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO LÁI XE TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VŨGIA . 59

KẾT LUẬN . 69

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 70

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY