Đề tài Một số biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm muối của huyện Cam Ranh và Ninh Hòa- Nghiên cứu tình huống tại công ty TNHH Muối Khánh Vinh

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU . 1

MỞ ĐẦU . 3

PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG THÚC ĐẨY TIÊU THỤSẢN PHẨM. 5

1.1.Khái niệm và vai trò của tiêu thụ sản phẩm trong hoạt động kinh doanh của

doanh nghiệp . 5

1.1.1.Khái niệm về tiêu thụ sản phẩm. 5

1.1.2. Vai trò của tiêu thụ sản phẩm trong hoạt động sản xuất kinh doanh củadoanh nghiệp . 5

1.1.2.1. Tiêu thụ sản phẩm là hoạt động quan trọng trong quá trình sản xuất kinhdoanh . 5

1.1.2.2. Góp phần tăng doanh thu, lợi nhuận, mở rộng quy mô sản xuất. 6

1.1.2.3. Củng cố nâng cao vị thế và mở rộng thị phần của doanh nghiệp . 6

1.1.2.4. Thực hiện chức năng giá trị và giá trị sử dụng của sản phẩm. 6

1.2.Marketing và hoạt động marketing trong việc đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. 7

1.2.1. Khái niệm marketing. 7

1.2.2. Vai trò của hoạt động marketing. 7

1.2.2.1. Mối quan hệ giữa mở rộng thị trường và marketing. 7

1.2.2.2. Vai trò của marketing trong việc tiêu thụ . 8

1.3.Nội dung của marketing trong việc tiêu thụ sản phẩm. . 8

1.3.1. Nghiên cứu và xác định nhu cầu. 8

1.3.2. Xây dựng chiến lược sản phẩm. 9

1.3.2.1. Chiến lược sản phẩm. 9

1.3.2.2. Quyết định về nhãn hiệu . 10

1.3.2.3. Quyết định về bao bì sản phẩm. 12

1.3.2.4. Quyết định về chủng loại và danh mục sản phẩm . 121.3.2.5. Thiết kế và marketing về sản phẩm mới . 13

1.3.3. Chiến lược giá . 14

1.3.4. Chiến lược phân phối sản phẩm. 16

1.3.5. Tổ chức kế hoạch bán hàng cho doanh nghiệp . 17

1.3.5.1. Nội dung kế hoạch bán hàng. 17

1.3.5.2. Quá trình xác định kế hoạch bán hàng cho doanh nghiệp . 18

1.3.6. Các hoạt động xúc tiến hỗ trợ cho công tác tiêu thụ sản phẩm . 18

1.3.6.1. Quảng cáo:. 18

1.3.6.2. Xúc tiến bán hàng. 19

1.3.6.3. Marketing trực tiếp. 19

1.3.6.4. Mở rộng quan hệ công chúng. 20

1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của doanhnghiệp . 20

1.4.1.Các yếu tố môi trường vĩ mô . 20

1.4.1.1.Các yếu tố kinh tế. 20

1.4.1.2.Các hình yếu tố văn hóa- xã hội. 20

1.4.1.3.Các yếu tố chính trị- Pháp luật. 20

1.4.1.4.Các yếu tố kĩ thuật – công nghệ. 21

1.4.2.Các yếu tố môi trường ngành. 21

1.4.2.1.Nhà cung cấp. 21

1.4.2.2.Khách hàng. 22

1.4.2.3.Đối thủ cạnh tranh. 22

1.4.3.Các yếu tố bên trong doanh nghiệp. 23

1.4.3.1.Bộ máy quản trị. 23

1.4.3.2.Yếu tố lao động . 23

1.4.3.3.Yếu tố về công nghệ, kĩ thuật. 24

1.4.3.4.Tình hình tài chính . 24PHẦN 2: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ

TẠI HUYỆN CAM RANH, NINH HÒA. NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG

TẠI CÔNG TY TNHH MUỐI KHÁNH VINH . 25

2.1. Quá trình tiêu thụ sản phẩm muối của huyện Cam Ranh, Ninh Hòa. 25

2.1.1. Huyện Cam Ranh, Ninh Hòa: . 25

2.1.2. Tình hình tiêu thụ muối tại hai huyện Cam Ranh, Ninh Hòa . 26

2.2.Thực trạng về tình hình tiêu thụ tại công ty TNHH Muối Khánh Vinh . 27

2.2.1.Thông tin cơ bản về doanh nghiệp. 27

2.2.2. Hoạt động sản xuất, kinh doanh. 28

2.2.3. Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm muối của công ty TNHH MuốiKhánh Vinh . 30

2.2.3.1.Phân tích thị trường của doanh nghiệp. 30

2.2.3.2. Phân tích khách hàng: . 33

A. Khách hàng qua kênh phân phối trực tiếp:. 33

B. Khách hàng kênh gián tiếp . 39

2.2.4. Phân tích đối thủ cạnh tranh. 42

2.2.4.Chính sách Marketing –Mix nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của công ty. 47

a.Chính sách sản phẩm. 47

b.Chính sách giá cả. 52

c.Kênh phân phối. 54

d.Chính sách xúc tiến hỗn hợp. 56

2.3. Đánh giá về hoạt động tiêu thụ của công ty. 57

2.3.1. Ưu điểm. 57

2.3.2. Hạn chế:. 59

PHẦN 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA

CÔNG TY TNHH MUỐI KHÁNH VINH . 60

3.1 Mục tiêu, phương hướng của doanh nghiệp. 603.1.1Mục tiêu. 60

3.1.2 Định hướng phát triển của Doanh nghiệp. 60

3.2 Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH Muối Khánh Vinh. 61

3.2.1. Biện pháp 1: Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tìm kiếm thị trường. 61

3.2.2. Biện pháp 2: Hoàn thiện kênh phân phối. 64

3.2.4. Một số biện pháp khác . 69

KẾT LUẬN . 71

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 72

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY