Đề tài Một số biện pháp đầy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở Công ty thiết bị đo điện

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I:TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG. 3

I.VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG. 3

1.QUAN NIỆM VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM. 3

2. VAI TRÒ CỦA TIÊU THỤ SẢN PHẨM. 4

3. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÁC DOANH NGHIỆP. 7

II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM : 10

1.NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG: 11

2. LỰA CHỌN SẢN PHẨM THÍCH ỨNG VÀ TIẾN HÀNH TỔ CHỨC SẢN XUẤT: 13

3. TỔ CHỨC HOÀN CHỈNH SẢN PHẨM VÀ CHUẨN BỊ TIÊU THỤ: 14

4. ĐỊNH GIÁ VÀ THÔNG BÁO GIÁ: 15

5. TỔ CHỨC HỆ THỐNG PHÂN PHỐI VÀ CÁC KÊNH TIÊU THỤ, MẠNG LƯỚI BÁN HÀNG 16

6. XÚC TIẾN BÁN HÀNG: 19

7. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TRONG TTSP: 20

8. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM: 22

III. HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP : 25

1. KHÁI NIỆM VỀ HIỆU QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM. 25

2. CÁC CHỈ PHẢN ÁNH HIỆU QUẢ TTSP: 26

3. CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TTSP 27

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN 29

I.QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY. 29

CÔNG TY. 29

II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TTSP CUAT CÔNG TY TBĐĐ HIỆN NAY. 46

III. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TBĐĐ TRONG NHỮNG NĂM QUA. 58

IV. NHỮNG ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM CÔNG TÁC TTSP Ở CÔNG TY: 66

CHƯƠNG III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG TIÊU TTSP Ở CÔNG TY THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN. 67

I.MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂ CỦA CÔNG TY THỜI GIAN TỚI. 68

II. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN: 70

III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN: 78

IV. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ NƯỚC VÀ BỘ CÔNG NGHIỆP NHẰM TẠO ĐIỀU KIỆN ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TTSP . 92

1. KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC . 92

2. KIẾN NGHỊ VỚI BỘ CÔNG NGHIỆP: 93

TÀI LIỆU THAM KHẢO 95

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY