Đề tài Một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở Công ty TNHH Thái Dương

LỜI NÓI ĐẦU .

CHƯƠNG I

LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI .

I. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ VỀ VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH Ở DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI.

1. Khái niệm hiệu quả kinh doanh.

2. Vai trò của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh.

3. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp .

II. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ – KỸ THUẬT CỦA DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI.

1. Đặc điểm về sản phẩm .

2. Đặc điểm về cơ sở vật chất kỹ thuật .

3. Đặc điểm về lao động .

4. Đặc điểm về nguyên vật liệu .

5. Đặc điểm về thị trường .

5.1. Về thị trường cung ứng nguyên vật liệu và hàng hoá kinh doanh .

5.2. Về thị trường tiêu thụ sản phẩm .

III. HỆ THỐNG CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI.

1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thương mại.

1.1. Nhóm chỉ tiêu tổng hợp của doanh nghiệp.

1.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng các yếu tố đầu vào cơ bản .

CHƯƠNG II

THỰC TRẠNG VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THÁI DƯƠNG .

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH THÁI DƯƠNG .

1. Quá trình hình thành công ty TNHH Thái Dương .

2. Quá trình phát triển và cơ cấu tổ chức của công ty TNHH Thái Dương .

2.1. Quá trình phát triển của công ty .

2.2. Cơ cấu tổ chức của công ty .

II. KHÁI QUÁT THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THÁI DƯƠNG .

1. Những điểm mạnh, điểm yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh .

1.1. Những điểm mạnh trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

1.2. Những điểm yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh .

2. Nguyên nhân gây ra hạn chế.

2.1. Nguyên nhân khách quan.

2.2. Nguyên nhân chủ quan .

III. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THÁI DƯƠNG .

1. Thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

1.1. Thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh tổng hợp của doanh nghiệp.

1.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng các yếu tố đầu tư cơ bản của doanh nghiệp.

1.2.1. Thực trạng hiệu quả sử dụng lao động của doanh nghiệp.

1.2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn cố định của doanh nghiệp.

1.2.3. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp.

CHƯƠNG III

MỘT SỐ BIỆN PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THÁI DƯƠNG .

I. MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CỦA VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH .

1. Mục tiêu và kế hoạch của công ty trong thời gian tới .

1.1. Mục tiêu .

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2006 .

2. Phương hướng phát triển của công ty .

2.1. Phương hướng phát triển thị trường tiêu thụ .

2.2. Phương hướng phát triển sản phẩm .

II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY .

1. Thành lập bộ phận marketing, đẩy mạnh công tác nghiên cứu thi trường .

1.1. Thành lập phòng marketing.

1.2. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường .

2. Xây dựng chính sách sản phẩm .

3. Xây dựng chính sách giá cả hợp lý .

4. Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm .

5. Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động .

6. Tăng cường huy động vốn và sử dụng vốn có hiệu quả hơn.

7. Tăng cường liên kết kinh tế .

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ NƯỚC .

KẾT LUẬN .

MỤC LỤC .

TÀI LIỆU THAM KHẢO .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY