Đề tài Kiểm toán Nhà nước - Công cụ đắc lực trợ giúp Quốc hội

MỤC LỤC

Trang

A- Phần mở đầu 1

B. Phần mở đầu 3

I. Tổng quan về KTNN: 3

1. Sự ra đời và phát triển của KTNN. 3

2. Bản chất và chức năng của Kiểm toán Nhà nước : 4

2.1. Chức năng, nguyên tắc hoạt động của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam: 4

2.3. Nguyên tắc hoạt động: 5

3. Nhiệm vụ và quỳên hạn của Kiểm toán Nhà nước: 6

3.1. Kiểm toán Nhà nước có những nhiệm vụ cơ bản sau : 6

3.2. Quyền hạn của cơ quan Kiểm toán Nhà nước: 7

4. Tính chất của hoạt động Kiểm toán Nhà nước và trách nhiệm của Kiểm toán Nhà nước và các đơn vị được kiểm toán . 8

4.1. Các cuộc kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước mang tính chất bắt buộc: 8

4.2. Trách nhiệm của các đơn vị được Kiểm toán Nhà nước kiểm toán 8

5. Mô hình bộ máy Kiểm toán Nhà nước . 9

5.1. Tổ chức bộ máy : 9

5.2. Mô hình xử lý các quan hệ: 10

II. Mối liên hệ về vị trí pháp lý của cơ quan kiểm toán nhà nước và quốc hội: 13

1. Vị trí và vai trò của Quốc Hội: 13

2. Vị trí pháp lý của cơ quan Kiểm toán Nhà nước: 14

III. Hoạt động của kiểm toán nhà nước trong việc trợ giúp quốc hội : 15

IV. Những thành tựu và hạn chế . 22

1. Những thành tựu của Kiểm toán Nhà nước trong công việc trợ giúp Quốc hội: 22

2. Những hạn chế của KTNN trong công việc trợ giúp Quốc hội: 25

V. Định hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trợ giúp Quốc hội của KTNN. 29

C - Kết luận 36

Danh mục tài liệu tham khảo 37

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY