Đề tài Kiểm toán báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh do công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC thực hiện

MỤC LỤCLời nói đầu.1Phần I: Cơ sở lí luận về kiểm toán Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kiểm toán Báo cáo tài chính.3I/ Nội dung và đặc điểm của các chỉ tiêu trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 31/ Nội dung và ý nghĩa của Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 32/ Đặc điểm của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 53/ Hệ thống các mục tiêu kiểm toán Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kiểm toán Báo cáo tài chính 64/ Trình tự kiểm toán Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kiểm toán Báo cáo tài chính 94.1/ Chuẩn bị kiểm toán 104.2/ Thực hành kiểm toán. 164.3/ Kết thúc kiểm toán 18II/ Kiểm toán doanh thu 191/ Một số quy định về kiểm toán doanh thu 191.1/ Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh: 191.2/ Doanh thu khác: 192/ Yêu cầu của việc kiểm toán doanh thu 203/ Những rủi ro thường gặp trong việc kiểm toán doanh thu 204/ Kiểm toán doanh thu và thu nhập khác 214.1/ Đối với tài khoản 511, tài khoản 512 214.2/ Đối với các khoản giảm trừ doanh thu (TK 531, TK 532) 234.3 / Đối với doanh thu hoạt đông tài chính (TK 515) và thu nhập khác (TK 711). 24III/ Kiểm toán chi phí 261/ Đối với chi phí sản xuất kinh doanh: 262/ Đối với các khoản chi phí hoạt động tài chính và chi phí khác: 293/ Kiểm tra chi tiết đối với chi phí 293.1/ Đối với chi phí sản xuất kinh doanh 303.2/ Đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 303.3/ Đối với chi phí nhân công trực tiếp 313.4/ Đối với chi phí sản xuất chung 323.5/ Đối với chi phí bán hàng (TK 641) và chi phí quản lý doanh nghiệp (TK 642) 344/ Kiểm tra chi tiết đối với chi phí tài chính và chi phí khác 354.1/ Đối với chi phí tài chính 35 4.2/ Đối với chi phí khác.31.IV/ Kiểm toán tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước 361/ Yêu cầu của việc kiểm toán tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước 372/ Nội dung kiểm toán tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước 372.1/ Xem xét, kiểm tra số dư đầu kỳ của tất cả các khoản nộp Nhà nước về: 372.2/ Xem xét kiểm tra các khoản phải nộp Nhà nước phát sinh trong kỳ bao gồm: 382.3/ Xem xét, kiểm tra số thuế đã nộp Nhà nước trong kỳ báo cáo 392.4/ Xem xét, kiểm tra số còn phải nộp tại thời điểm cuối kỳ 39Phần II: Thực trạng kiểm toán báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kiểm toán báo cáo tài chính do AASC thực hiện.35Chương I: Giới thiệu về Công ty dịch vụ tư ván tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) .35 I. Quá trình hình thành phát triển và đặc điểm hoạt động của Công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) 40II. Quy trình kiểm toán chung được thực hiện tại AASC. 46Chương II: Thực tiễn kiểm toán Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kiểm toán Báo cáo tài chính do AASC thực hiện tại Công ty ABC.49Phần III: Bài học kinh nghiệm và phương hướng hoàn thiện kiểm toán báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại AASC.87I/ Những bài học kinh nghiệm của AASC trong kiểm toán Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 871/ Giai doạn chuẩn bị kiểm toán 872/ Giai đoạn thực hiện kiểm toán 883/ Giai đoạn kết thúc kiểm toán 89II/ Hoàn thiện kiểm toán Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại AASC 901/ Sự cần thiết phải hoàn thiện kiểm toán Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại AASC 902/ Một số phương hướng hoàn thiện kiểm toán Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại AASC 912.1/ Thu thập thông tin về hệ thống kiểm soát nội bộ 912.2/ Đánh giá tính trọng yếu trong quá trình kiểm toán 923/ Chọn mẫu khi kiểm toán 934/ Việc ghi chép của Kiểm toán viên 93Kết luận.94Tài liệu tham khảo.96

MỤC LỤC

Lời nói đầu.1

Phần I: Cơ sở lí luận về kiểm toán Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kiểm toán Báo cáo tài chính.3

I/ Nội dung và đặc điểm của các chỉ tiêu trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 3

1/ Nội dung và ý nghĩa của Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 3

2/ Đặc điểm của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 5

3/ Hệ thống các mục tiêu kiểm toán Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kiểm toán Báo cáo tài chính 6

4/ Trình tự kiểm toán Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kiểm toán Báo cáo tài chính 9

4.1/ Chuẩn bị kiểm toán 10

4.2/ Thực hành kiểm toán. 16

4.3/ Kết thúc kiểm toán 18

II/ Kiểm toán doanh thu 19

1/ Một số quy định về kiểm toán doanh thu 19

1.1/ Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh: 19

1.2/ Doanh thu khác: 19

2/ Yêu cầu của việc kiểm toán doanh thu 20

3/ Những rủi ro thường gặp trong việc kiểm toán doanh thu 20

4/ Kiểm toán doanh thu và thu nhập khác 21

4.1/ Đối với tài khoản 511, tài khoản 512 21

4.2/ Đối với các khoản giảm trừ doanh thu (TK 531, TK 532) 23

4.3 / Đối với doanh thu hoạt đông tài chính (TK 515) và thu nhập khác (TK 711). 24

III/ Kiểm toán chi phí 26

1/ Đối với chi phí sản xuất kinh doanh: 26

2/ Đối với các khoản chi phí hoạt động tài chính và chi phí khác: 29

3/ Kiểm tra chi tiết đối với chi phí 29

3.1/ Đối với chi phí sản xuất kinh doanh 30

3.2/ Đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 30

3.3/ Đối với chi phí nhân công trực tiếp 31

3.4/ Đối với chi phí sản xuất chung 32

3.5/ Đối với chi phí bán hàng (TK 641) và chi phí quản lý doanh nghiệp (TK 642) 34

4/ Kiểm tra chi tiết đối với chi phí tài chính và chi phí khác 35

4.1/ Đối với chi phí tài chính 35

4.2/ Đối với chi phí khác.31.

IV/ Kiểm toán tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước 36

1/ Yêu cầu của việc kiểm toán tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước 37

2/ Nội dung kiểm toán tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước 37

2.1/ Xem xét, kiểm tra số dư đầu kỳ của tất cả các khoản nộp Nhà nước về: 37

2.2/ Xem xét kiểm tra các khoản phải nộp Nhà nước phát sinh trong kỳ bao gồm: 38

2.3/ Xem xét, kiểm tra số thuế đã nộp Nhà nước trong kỳ báo cáo 39

2.4/ Xem xét, kiểm tra số còn phải nộp tại thời điểm cuối kỳ 39

Phần II: Thực trạng kiểm toán báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kiểm toán báo cáo tài chính do AASC thực hiện.35

Chương I: Giới thiệu về Công ty dịch vụ tư ván tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) .35

I. Quá trình hình thành phát triển và đặc điểm hoạt động của Công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) 40

II. Quy trình kiểm toán chung được thực hiện tại AASC. 46

Chương II: Thực tiễn kiểm toán Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kiểm toán Báo cáo tài chính do AASC thực hiện tại Công ty ABC.49

Phần III: Bài học kinh nghiệm và phương hướng hoàn thiện kiểm toán báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại AASC.87

I/ Những bài học kinh nghiệm của AASC trong kiểm toán Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 87

1/ Giai doạn chuẩn bị kiểm toán 87

2/ Giai đoạn thực hiện kiểm toán 88

3/ Giai đoạn kết thúc kiểm toán 89

II/ Hoàn thiện kiểm toán Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại AASC 90

1/ Sự cần thiết phải hoàn thiện kiểm toán Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại AASC 90

2/ Một số phương hướng hoàn thiện kiểm toán Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại AASC 91

2.1/ Thu thập thông tin về hệ thống kiểm soát nội bộ 91

2.2/ Đánh giá tính trọng yếu trong quá trình kiểm toán 92

3/ Chọn mẫu khi kiểm toán 93

4/ Việc ghi chép của Kiểm toán viên 93

Kết luận.94

Tài liệu tham khảo.96

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY