Đề tài Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Nhà máy Cơ Khí Giải Phóng

Khoa: Kế toán

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH

THEO LƯƠNG 3

A. Lý luận chung 3

I. khái niệm, bản chất, vai trò của tiền lương 3

1. Khái niệm về tiền lương 3

3. Vai trò của tiền lương 5

II. Chức năng của tiền lương và nguyên tắc trả lương 6

1. Chức năng của tiền lương 6

2. Nguyên tắc trả lương 6

III. Phân loại tiền lương 8

IV. Các hình thức trả lương trong doanh nghiệp, quỹ tiền lương

và quỹ BHXH 10

1. Hình thức trả lương theo thời gian 10

a, Trả lương theo thời gian giản đơn 11

b, Trả lương theo thời gian có thưởng 12

2. Hình thức trả lương theo sản phẩm 12

a, Chế độ trả lương theo sản phẩm trực tiếp cá nhân 12

b, Chế độ trả lương theo sản phẩm tập thể 13

c, Chế độ trả lương theo sản phẩm gián tiếp 14

d, Chế độ trả lương theo sản phẩm có thưởng 15

e, Chế độ trả lương theo sản phẩm luỹ tiến 16

3. Chế độ lương khoán theo công việc 17

4. Tiền thưởng và các hình thức tiền thưởng 18

a, Tiền thưởng 18

b, Các hình thức thưởng 18

5. Chế độ phụ cấp 20

6. Quỹ tiền lương 20

7. Quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ 21

V. Các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách tiền lương của

doanh nghiệp 22

1. Quy định của chính phủ về tiền lương trong doanh nghiệp

nhà nước 22

2. Khả năng tài chính của doanh nghiệp 22

3. Độ phức tạp của lao động 23

4. Điều kiện lao động 23

5. Kết quả lao động 23

6. Các nhân tố không liên quan trực tiếp đến hao phí lao động 24

B. CÁC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ BHXH 24

1. Trích trước tiền lương phép của công nhân trực tiếp sản xuất 25

2. Hạch toán tổng hợp tiền lương và BHXH 26

a, Hạch toán tổng hợp tiền lương 26

b, Hạch toán tổng hợp BHXH 32

c, Hạch toán các khoản thu nhập khác 36

PHẦN II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI NHÀ MÁY CKGP 39

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA NHÀ MÁY 39

I. Quá trình hình thành và phát triển của Nhà máy CKGP 39

II. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý tại

Nhà máy CKGP 41

1. Đặc điểm về hoạt động sản xuất kinh doanh 41

2. Chức năng của các phòng ban 42

III. Đặc điểm công tác tổ chức kế toán tại Nhà máy 44

1. Tổ chức bộ máy kế toán tại Nhà máy 44

2. Hệ thống sổ sách chứng từ tại Nhà máy 46

3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà máy 48

4. Tình hình lao động của Nhà máy 49

B. NỘI DUNG CỦA KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ BHXH TRONG

NHÀ MÁY 50

I. Nguồn hình thành quỹ lương 50

II. Các hình thức trả lương và một số khoản trích theo lương

tại Nhà máy 51

1. Hình thức trả lương theo thời gian 51

2. Hình thức trả lương khoán sản phẩm 59

3. Hạch toán các khoản trích theo lương 68

PHẦN III. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TRẢ

LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI NHÀ MÁY 72

1. Nhận xét chung 72

2. Ưu nhược điểm của Nhà máy CKGP 72

3. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán

tiền lương và các khoản trích theo lương tại Nhà máy CKGP 74

KẾT LUẬN 76

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY