Đề tài Kế toán thành phẩm bán hàng và xác định kết quả tại Công ty Dệt 19/5

Lời nói đầu 1

ChươngI. Các vấn đề chung về thành phẩm, bán hàng xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp sản xuất. 2

1.1. Khái niệm thành phẩm, bán hàng và ý nghĩa của công tác bán hàng. 2

1.1.1. Thành phẩm 2

1.1.2. Bán hàng (tiêu thụ) 2

1.1.3. Ý nghĩa của công tác bán hàng. 2

1.2. Các phương pháp xác định trị giá vốn thực tế của thành phẩm. 3

1.3. Doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng, nguyên tắc xác định doanh thu bán hàng và kết quả bán hàng. 3

1.3.1. Doanh thu bán hàng 3

1.3.2. Các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng 4

1.3.3. Nguyên tắc xác định doanh thu bán hàng 4

1.3.4. Nguyên tắc xác định kết quả bán hàng 5

1.4. Các phương thức bán và phương thức thanh toán 5

1.4.1. Các phương thức bán hàng 5

1.4.2. Phương thức thanh toán 5

1.5. Nhiệm vụ của kế toán thành phẩm bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. 6

1.6. Chứng từ kế toán và các phương pháp kế toán chi tiết thành phẩm 6

1.6.1. Chứng từ và hạch toán chi tiết thành phẩm 6

1.6.2. Trình tự nhập - xuất kho thành phẩm 6

1.6.3. Kế toán chi tiết thành phẩm 7

1.7. Kế toán tổng hợp thành phẩm 9

1.7.1. Tài khoản sử dụng 155 thành phẩm 9

1.7.2. Trình tự kế toán các nghiệp vụ kế toán chủ yếu 10

1.8. Kế toán tổng hợp quá trình bán hàng theo phương thức bán hàng chủ yếu: 10

1.8.1. Tài khoản sử dụng: 157, TK 632, TK 511, 512, 531, 532 10

1.8.2. Kế toán theo các phương thức bán hàng chủ yếu được thể hiện qua sơ đồ kế toán tổng hợp 11

1.8.1.1. Sơ đồ kế toán bán hàng theo phương thức bán hàng trực tiếp 11

1.8.2.2. Sơ đồ kế toán tổng hợp theo phương pháp hàng trả góp 12

1.8.2.3. Sơ đồ kế toán tổng hợp theo phương pháp bán hàng trả chậm 12

1.9. Kế toán xác định kết quả bán hàng 13

1.9.1. Kế toán chi phí bán hàng 13

1.9.1.1. Khái niệm và nội dung chi phí bán hàng 13

1.9.1.2. Tài khoản sử dụng 641 chi phí bán hàng 13

1.9.1.3. Phương pháp các nghiệp vụ chủ yếu về CPBH được thể hiện qua sơ đồ kế toán tổng hợp 14

1.9.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 15

1.9.2.1. Khái niệm và nội dung CPQLDN 15

1.9.2.2. Kế toán CPQLDN sử dụng TK 642 - CPQLDN 15

1.9.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng 16

Phần II. Tình hình thực tế công tác tổ chức kế toán thành phẩm và bán hàng tại Công ty Dệt 19/5 18

2.1. Đặc điểm chung của Công ty Dệt 19/5 18

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Dệt 19/5 18

2.1.1.1. Các giai đoạn phát triển. 18

2.1.1.2. Giai đoạn từ 1973 - 1988 18

2.1.1.3. Giai đoạn 1989 - 2001 19

2.1.2. Chức năng nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động SXKD của đơn vị 20

2.1.3. Các mặt hàng sản xuất chủ yếu của công ty là sản xuất vải bạt truyền thống. 21

2.1.3.1. Quy trình công nghệ sản xuất mặt hàng sản xuất chủ yếu của công ty 21

1.2.3.3. Công tác tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức sản xuất. 22

1.2.3.4. Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp 24

2.2. Thực tế công tác kế toán tại Công ty Dệt 19/5 26

2.2.1. Kế toán thành phẩm 26

2.2.1.2. Kế toán chi tiết thành phẩm 31

2.2.1.3. Kế toán tổng hợp thành phẩm 32

2.2.2. Kế toán quá trình bán hàng 35

2.2.2.1. Các vấn đề chủ yếu có liên quan đến quá trình bán hàng của doanh nghiệp 35

2.2.2.2. Kế toán tổng hợp quá trình bán hàng theo phương thức bán hàng 36

2.2.3 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 46

2.2.3.1 Kế toán chi phí bán hàng 46

2.2.3.2 Chi phí quản lý doanh nghiệp. 47

2.2.3.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 51

ChươngIII: Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán thành phẩm bán hàng và xác định kết quả Bán Hàng Tại Công Ty Dệt 19-5. 58

3.1. Nhận xét về kế toán thành phẩm bán hàng và xét kết quả bán hàng tại công ty Dệt 19/5 Hà Nội. 58

3.1.1. Đánh giá chung về công tác kế toán của công ty. 58

3.1.2 Những ưu nhược điểm trong công tác tổ chưc kế toán thành phẩm bán hàng xác định kết quả kinh doanh: tại công ty Dệt 19/5 Hà Nội. 59

3.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức ké toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm. 61

3.3 Một số phương hướng giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm. 61

Kết luận 64

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY