Đề tài Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần giao nhận Việt Care

LỜI MỞ ĐẦU 3

CHƯƠNG 1. 4

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VIÊT CARE. 4

1.1.Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần giao nhận Viêt Care 4

1.2. Tổ chức hoạt động của Công ty CP Giao nhận Vietcare 6

1.2.1. Sơ đồ bộ máy của Công ty CP Giao nhận Vietcare 6

1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận . 6

1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần giao nhậnViêtCare: 8

1.4. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần giao nhận ViêtCare 9

1.4.1. Đặc điểm bộ máy kế toán 9

1.4.2. Hình thức tổ chức kế toán của Công ty: 10

CHƯƠNG 2 15

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VIỆT CARE 15

2.1. Kế tóan chi phí sản xuất 15

2.1.1. Kế tóan chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp 15

Nguyên vật liệu là yếu tố cơ bản trong quá trình sản xuất kinh doanh, giá trị của vật liệu tiêu hao cho quá trình sản xuất kinh doanh tạo nên giá trị của sản phẩm. 15

2.1.1.2. Chứng từ sử dụng: 15

2.1.1.3. Tài khoản sử dụng. 16

2.1.1.4. Trình tự kế toán. 18

2.1.1.5. Sổ sách kế toán . 19

2.1.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. 20

2.1.2.1. Chứng từ sử dụng. 21

2.1.2.2. Tài khoản sử dụng. 21

2.1.2.3. Trình tự kế toán. 22

2.1.2.4. Sổ kế toán. 22

2.1.3. Kế toán chi phí sản xuất chung: 23

2.1.3.1. Chứng từ sử dụng. 23

2.1.3.2. Tài khoản sử dụng. 23

2.1.3.3. Trình tự kế toán. 24

2.1.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất. 28

2.2. Phương pháp xác định chi phí sản xuất sản phẩm dở dang cuối kỳ. 34

2.2.1. Phân bổ chi phí sản xuất trong kỳ. 34

2.2.2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ. 36

2.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm. 37

CHƯƠNG 3 38

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤTVÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VIETCARE 39

3.1. Những ưu điểm. 39

3.2. Những hạn chế cần hoàn thiện: 41

3.2. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần giao nhận ViêtCare 42

3.2.1. Sự cần thiết hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành. 42

3.2.2. Yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty cổ phần giao nhận Việt Care. 43

3.2.3.1. ý kiến thứ nhất: Hoàn thiện về phương pháp hạch toán giá trị NVL nhận gia công. 44

3.2.3.2. ý kiến thứ 2: Về việc trích trước lương nghỉ phép. 44

3.2.3.3. ý kiến thứ 3: Về tập hợp chi phí sản xuất chung. 46

3.2.3.4. ý kiến thứ 4: Về công tác phân loại chi phí sản xuất sản phẩm theo kế toán quản trị. 47

3.2.3.5. ý kiến thứ 5: Về bảng phân bổ khấu hao TSCĐ. 48

3.2.3.6. ý kiến thứ 6: Về chi phí thiệt hại trong sản xuất. 50

3.2.3.7. ý kiến thứ 7: Về ứng dụng máy vi tính: 50

KẾT LUẬN 52

TÀI LIỆU THAM KHẢO 53

NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 54

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY