Đề tài Kế toán Tài sản cố định hữu hình tại Công ty Cổ phần xe khách Hà Nội

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỂ CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH HÀ NỘI 3

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần xe khách Hà Nội 3

1.1.1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần xe khách Hà Nội: 3

1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần xe khách Hà Nội: 3

1.1.3. Chức năng và nhiệm vụ của công ty: 5

1.2. Đặc điểm kinh doanh và tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần xe khách Hà Nội : 5

1.2.1. Thực hiện chế độ thủ trưởng : 5

1.2.2. Tổ chức chỉ huy sản xuất trong công ty : 6

1.2.3. Phương pháp quản lý về vận chuyển : 7

1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty Cổ phần xe khách Hà Nội: 8

1.3.1. Hội đồng quản trị : 9

1.3.3 . Tổ chức các phòng ban của Công ty : 9

1.4. Thực trạng tổ chức Hạch toán kế toán tại Công ty Cổ phần xe khách Hà Nội 10

1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán: 10

1.4.2. Hình thức sổ kế toán. 14

1.4.3. Đặc điểm vận dụng chế độ chính sách kế toán. 15

PHẦN 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TÀI SẢN HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH HÀ NỘI TẠI NĂM 2006 16

2.1. Kế toán chi tiết Tài sản cố định hữu hình 16

2.1.1. Phân loại Tài sản cố định hữu hình sử dụng: 16

2.1.2. Đánh giá tài sản cố định hữu hình 19

2.1.2.1 Đánh giá nguyên giá của tài sản cố định hữu hình. 19

2.1.2.2. Phương pháp tính khấu hao tài sản cố định hữu hình. 20

2.1.3. Chứng từ và thủ tục kế toán tăng giảm tài sản cố định hữu hình 21

2.2. Kế toán chi tiết tài sản cố định hữu hình tại phòng kế toán 34

2.2.1. Tài khoản sử dụng 36

2.2.2. Kế toán biến động tăng TSCĐ hữu hình 36

2.2.3. Kế toán tổng hợp giảm TSCĐ hữu hình ở doanh nghiệp 37

2.2.4. Kế toán khấu hao hữu hình 42

2.2.5. Kế toán sửa chữa TSCĐ hữu hình 46

PHẦN 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH HÀ NỘI 50

3.1. Đánh giá khái quát công tác Kế toán TSCĐ tại Công ty Cổ phần xe khách Hà Nội. 50

3.2. Một số ý kiến đề xuất hoàn thiện kế toán TSCĐ nhằm tăng cường quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả TSCĐ. 53

KẾT LUẬN 56

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 57

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY