Đề tài Kế toán mua hàng và bán hàng cuả công ty TNHH tư vấn trang trí nội thất và xây dựng Song Nguyễn

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CƠ SỞ THỰC TẬP .3

I. QUÁ TRèNH HèNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CễNG TY 3

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN Lí CỦA CễNG TY TNHH TƯ VẤN TRANG TRÍ NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG SONG NGUYỄN 3

2.1. Đặc điểm tổ chức bộ mỏy quản lý của cụng ty 3

2.2. Đặc điểm tổ chức bộ mỏy kế toỏn của cty 5

III. TèNH HèNH LĨNH VỰC KINH DOANH VÀ SP CHỦ YẾU 8

3.1. Tỡnh hỡnh lao động 8

3.2 Tỡnh hỡnh tài sản và nguồn vốn của cty 9

IV. THỊ TRƯỜNG TIỀM NĂNG 10

V. QUY TRèNH CễNG NGHỆ SXSP 10

VI. THỰC TRẠNG SX KD CỦA CTY QUA 2 NĂM 10

PHẦN II: THỰC TRẠNG CễNG TÁC MUA HÀNG - BÁN HÀNG TẠI DOANH NGHIỆP .12

I. HèNH THỨC KẾ TOÁN MUA HÀNG BÁN HÀNG TẠI DOANH NGIỆP 12

II. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ THỰC TẾ CỦA HÀNG XUẤT KHO 13

III. PHƯƠNG PHÁP BÁN HÀNG TẠI CễNG TY TNHH TƯ VẤN TRANG TRÍ NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG SONG NGUYỄN 16

3.3.1. Một số quy định chung về kế toỏn 16

3.3.2. Phương phỏp hạch toỏn cỏc nghiệp vụ mau hàng bỏn hàng của cty 17

3.3.2.1. Hạch toỏn kế toỏn cỏc nghiệp vụ kế toỏn với khỏch hàng .17

3.3.2.2. Hạch toỏn cỏc nghiệp vụ kế toỏn với nhà cung cấp .22

IV. CÁC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN PHÁT SINH MUA HÀNG, BÁN HÀNG 25

V. HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ 27

5.1. Cỏc chỉ số về hoạt động kế toỏn của doanh nghiệp 27

5.2. Phõn tớch tỡnh hỡnh và khả năng kế toỏn của doanh nghiệp 28

PHẦN III: THỰC TRẠNG CễNG TÁC KẾ TOÁN MUA HÀNG, BÁN HÀNG

TẠI CễNG TY TNHH TƯ VẤN TRANG TRÍ NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG SONG NGUYỄN 30

I. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIấN CỨU CTY 30

1. Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm kinh doanh tại cty 30

2. Kết quả sản xuất kinh doanh của cty qua 2 năm 31

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIấN CỨU 32

2.1 Phương phỏp chung 32

2.1.1. Phương phỏp duy vật biện chứng .32

2.1.2. Phương phỏp duy vật lịch sử .32

2.2. Phương phỏp cụ thể 32

PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIấN CỨU .33

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CTY ẢNH HƯỞNG ĐẾN CễNG TÁC KẾ TOÁN MUA HÀNG VÀ BÁN HÀNG 33

II. HẠCH TOÁN NỢ PHẢI THU CỦA CTY 34

2.1. Đặc điểm khỏch hàng của cty 34

2.2. Một số quy định chung của cty đối với phương thức bỏn hàng trả chậm 34

2.3. Nội dung hạch toỏn cỏc nghiệp vụ mau hàng bỏn hàng với khỏch hàng 36

III. CÁC PHƯƠNG THỨC THU HỒI CễNG NỢ 43

IV. HẠCH TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN VỚI NGƯỜI BÁN 47

V. PHÂN TÍCH TèNH HèNH KẾ TOÁN VÀ KHẢ NĂNG KẾ TOÁN CễNG NỢ CỦA CTY 55

5.1. Phõn tớch tỡnh hỡnh kế toỏn của cty 55

5.2 Phõn tớch khả năng kế toỏn của cty 56

VI. BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG KẾ TOÁN CễNG NỢ 56

6.1. Chớnh sỏch tớn dụng 58

6.1.1. Tiờu chuẩn tớn dụng 58

6.1.2. Tổ chức cỏc phương thức kế toỏn 58

6.1.3. Khuyến khớch kế toỏn nhanh .58

6.2. Khai thỏc sử dụng hợp lý cỏc nguồn vốn 59

6.3. Huy động và tranh thủ cỏc nguồn huy động ngắn hạn 59

VII. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CễNG TÁC HẠCH TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TẠI CTY 60

7.1. Ưu điểm 60

7.2. Một số tồn tại 61

VIII. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CễNG TÁC HẠCH TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN MUA HÀNG VÀ BÁN HÀNG TẠI CTY 62

KẾT LUẬN .65

TÀI LIỆU THAM KHẢO .66

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY