Đề tài Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh Đức Việt

LỜI NÓI ĐẦU 5

Phần I: Tổng quan về đặc điểm kinh tế và tổ chức kế toán của Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh Đức Việt 7

I. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sxkd của công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh Đức việt. 7

1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh Đức Việt. 7

2.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 8

3- Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty. 10

4.Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh Đức Việt. 12

4.1. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty 12

4.2. Ngành nghề, quy mô kinh doanh, đặc điểm về sản phẩm và thị trường 12

4.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất – kinh doanh đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh Đức Việt 13

II. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh Đức Việt. 15

1.Đăc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty. 15

2.Đặc điểm tổ chức hệ thống kế toán tại Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh Đức Việt 17

2.1. Các chính sách kế toán chung 17

2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán 18

2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 19

2.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán 19

2.5. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 20

PHẦN II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH ĐỨC VIỆT 22

1. Đặc điểm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần SX&KD Đức Việt 22

1.1. Khái niệm chi phí sản xuất. 22

1.2. Phân loại chi phí sản xuất. 22

1.3. Đặc điểm giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh Đức Việt. 23

2. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 24

3. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. 33

4. Kế toán chi phí sản xuất chung. 39

5. Kế toán tổng hợp chi phí, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang của Công ty. 46

6. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm 47

PHẦN III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CP SX&KD ĐỨC VIỆT 49

I. Đánh giá khái quát tình hình kế toán cpsx và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần sxvà kd Đức Việt. 49

1. ƯU ĐIỂM 49

2. NHƯỢC ĐIỂM. 50

II. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP sản xuất và kinh doanh Đức Việt. 51

KÕt luËn 54

Tµi liÖu tham kh¶o 55

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY