Đề tài Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty vật liệu xây dựng Cầu Ngà

MỤC LỤC Lời nói đầu 1Chương I. Những vấn đề lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 3I. Nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 31. Khái niệm, phân loại chi phí sản xuất 31.1. Khái niệm chi phí sản xuất kinh doanh 31.2. Phân loại chi phí sản xuất 32. Giá thành sản phẩm và các loại giá thành sản phẩm 52.1. Khái niệm giá thành sản phẩm 52.2. Các loại giá thành sản phẩm 63. Phân biệt chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 74. Nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 8II. Nội dung công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp sản xuất 81. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 82. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 93. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 103.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. 113.2 Kế toán tập hợp chi phí trong các doanh nghiệp thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 18III. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ trong các doanh nghiệp sản xuất 201. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí vật liệu chính trực tiếp (hoặc chi phí nguyên vật liệu trực tiếp) 212. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương. 213. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức 22IV. Kế toán tính giá thành sản phẩm 221. Đối tượng tính giá thành 222. Các phương pháp tính giá thành 232.1 Phương pháp tính giá thành giản đơn 232.2. Phương pháp tính giá thành phân bước 232.3. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng 262.4. Phương pháp tính giá thành loại trừ chi phí sản xuất sản phẩm phụ 262.5 Phương pháp tính giá thành theo hệ số 272.6. Phương pháp tính giá thành sản phẩm theo tỷ lệ 272.7 Phương pháp tính giá thành thành phẩm theo giá thành định mức 28V. Sổ sách hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 291. Hình thức sổ kế toán Nhật ký chung 302. Hình thức sổ kế toán Nhật ký - sổ Cái 313. Hình thức sổ kế toán Chứng từ ghi sổ 314. Hình thức sổ kế toán Nhật ký chứng từ 31Chương II. Tình hình thực tế về tổ chức công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành ở công ty vật liệu xây dựng cầu ngà 33I. Đặc điểm chung của Công ty Vật liệu Xây dựng Cầu Ngà 331. Vài nét về lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Vật liệu Xây dựng Cầu Ngà 332. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Vật liệu Xây dựng Cầu Ngà 332.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 332.2. Thị trường tiêu thụ của công ty 362.3. Một số chỉ tiêu đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty trong 3 năm gần đây (2000, 2001, 2002): (Biểu số 01) 383. Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty 384. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán ở Công ty Vật liệu Xây dựng Cầu Ngà 404.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán ở Công ty 404.2. Đặc điểm về tổ chức vận dụng chế độ kế toán 41II. Thực trạng về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty Vật liệu Xây dựng Cầu Ngà. 441. Tình hình thực tế về công tác tập hợp chi phí sản xuất ở Công ty Vật liệu Xây dựng Cầu Ngà. 441.1. Đặc điểm chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất tại công ty 441.2. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất của công ty 451.3. Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty Vật liệu Xây dựng Cầu Ngà. 452. Tình hình thực tế về công tác tính giá thành ở Công ty Vật liệu Xây dựng Cầu Ngà 622.1. Đối tượng tính giá thành ở Công ty 632.2. Kỳ tính giá thành ở Công ty Vật liệu Xây dựng Cầu Ngà. 632.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm ở Công ty Vật liệu Xây dựng Cầu Ngà. 63Chương III. Một số ý kiến trao đổi nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty vật liệu xây dựng cầu ngà. 66I. Một vài nhận xét và đánh giá chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty vật liệu xây dựng cầu ngà. 66II. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Vật liệu Xây dựng Cầu Ngà. 681. ý kiến thứ nhất: Mở chi tiết TK621 682. ý kiến thứ 2: Tính BHXH, BHYT, KPCĐ đúng theo chế độ quy định 683. ý kiến thứ 3: Lập bảng phân bổ vật liệu 684. ý kiến thứ 4: Tính giá thành đơn vị sản phẩm 705.ý kiến thứ 5: Hệ thống sổ sách hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm 706. ý kiến thứ 6: Tổ chức thực hiện công tác kiểm toán nội bộ 71Kết luận 73

MỤC LỤC

Lời nói đầu 1

Chương I. Những vấn đề lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 3

I. Nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 3

1. Khái niệm, phân loại chi phí sản xuất 3

1.1. Khái niệm chi phí sản xuất kinh doanh 3

1.2. Phân loại chi phí sản xuất 3

2. Giá thành sản phẩm và các loại giá thành sản phẩm 5

2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm 5

2.2. Các loại giá thành sản phẩm 6

3. Phân biệt chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 7

4. Nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 8

II. Nội dung công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp sản xuất 8

1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 8

2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 9

3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 10

3.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. 11

3.2 Kế toán tập hợp chi phí trong các doanh nghiệp thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 18

III. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ trong các doanh nghiệp sản xuất 20

1. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí vật liệu chính trực tiếp (hoặc chi phí nguyên vật liệu trực tiếp) 21

2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương. 21

3. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức 22

IV. Kế toán tính giá thành sản phẩm 22

1. Đối tượng tính giá thành 22

2. Các phương pháp tính giá thành 23

2.1 Phương pháp tính giá thành giản đơn 23

2.2. Phương pháp tính giá thành phân bước 23

2.3. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng 26

2.4. Phương pháp tính giá thành loại trừ chi phí sản xuất sản phẩm phụ 26

2.5 Phương pháp tính giá thành theo hệ số 27

2.6. Phương pháp tính giá thành sản phẩm theo tỷ lệ 27

2.7 Phương pháp tính giá thành thành phẩm theo giá thành định mức 28

V. Sổ sách hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 29

1. Hình thức sổ kế toán Nhật ký chung 30

2. Hình thức sổ kế toán Nhật ký - sổ Cái 31

3. Hình thức sổ kế toán Chứng từ ghi sổ 31

4. Hình thức sổ kế toán Nhật ký chứng từ 31

Chương II. Tình hình thực tế về tổ chức công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành ở công ty vật liệu xây dựng cầu ngà 33

I. Đặc điểm chung của Công ty Vật liệu Xây dựng Cầu Ngà 33

1. Vài nét về lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Vật liệu Xây dựng Cầu Ngà 33

2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Vật liệu Xây dựng Cầu Ngà 33

2.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 33

2.2. Thị trường tiêu thụ của công ty 36

2.3. Một số chỉ tiêu đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty trong 3 năm gần đây (2000, 2001, 2002): (Biểu số 01) 38

3. Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty 38

4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán ở Công ty Vật liệu Xây dựng Cầu Ngà 40

4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán ở Công ty 40

4.2. Đặc điểm về tổ chức vận dụng chế độ kế toán 41

II. Thực trạng về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty Vật liệu Xây dựng Cầu Ngà. 44

1. Tình hình thực tế về công tác tập hợp chi phí sản xuất ở Công ty Vật liệu Xây dựng Cầu Ngà. 44

1.1. Đặc điểm chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất tại công ty 44

1.2. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất của công ty 45

1.3. Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty Vật liệu Xây dựng Cầu Ngà. 45

2. Tình hình thực tế về công tác tính giá thành ở Công ty Vật liệu Xây dựng Cầu Ngà 62

2.1. Đối tượng tính giá thành ở Công ty 63

2.2. Kỳ tính giá thành ở Công ty Vật liệu Xây dựng Cầu Ngà. 63

2.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm ở Công ty Vật liệu Xây dựng Cầu Ngà. 63

Chương III. Một số ý kiến trao đổi nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty vật liệu xây dựng cầu ngà. 66

I. Một vài nhận xét và đánh giá chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty vật liệu xây dựng cầu ngà. 66

II. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Vật liệu Xây dựng Cầu Ngà. 68

1. ý kiến thứ nhất: Mở chi tiết TK621 68

2. ý kiến thứ 2: Tính BHXH, BHYT, KPCĐ đúng theo chế độ quy định 68

3. ý kiến thứ 3: Lập bảng phân bổ vật liệu 68

4. ý kiến thứ 4: Tính giá thành đơn vị sản phẩm 70

5.ý kiến thứ 5: Hệ thống sổ sách hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm 70

6. ý kiến thứ 6: Tổ chức thực hiện công tác kiểm toán nội bộ 71

Kết luận 73

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY