Đề tài Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HÀ NỘI 3

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 3

1.2. Đặc điểm tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty 5

1.2.1. Tổ chức quản lý của Công ty 5

1.2.2. Mối quan hệ giữa các phân xưởng phòng ban với nhau 7

1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển nhà và Đô thị Hà Nội : 9

1.4. Tình hình tổ chức công tác kế toán của doanh nghiệp 10

1.4.1. Hình thức kế toán tại Công ty 15

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HÀ NỘI 24

2.1. Kế toán chi phí: 24

2.1.1. Kế toán giá vốn hàng bán: 24

2.1.2. Kế toán chi phí bán hàng 28

2.1.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 34

2.2. Kế toán doanh thu bán hàng 40

2.3. Kế toán kết quả kinh doanh 52

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HÀ NỘI. 58

3.1. Đánh giá thực trạng Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội 58

3.1.1 Những ưu điểm: 58

3.2. Hoàn thiện công tác Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội 61

3.2.1. Kiến nghị về chứng từ kế toán: 61

3.2.2. Kiến nghị về tài khoản: 61

3.2.3. Kiến nghị về sổ kế toán: 62

3.2.4. Kiến nghị về báo cáo kế toán: 62

3.2.5. Các kiến nghị khác: 62

KẾT LUẬN 63

TÀI LIỆU THAM KHẢO 64

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY