Đề tài Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ Phần Phân phối thiết bị văn phòng FINTEC

MỞ ĐẦU 1

PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 3

1.1 KHÁI NIỆM VỀ BÁN HÀNG VÀ Ý NGHĨA CỦA BÁN HÀNG 3

1.1.1 Khái niệm về bán hàng 3

1.1.2 Ý nghĩa của bán hàng 3

1.2 CÁC PHƯƠNG THỨC BÁN HÀNG 3

1.2.1 Các phương thức bán hàng 3

1.2.1.1 Phương thức bán buôn 4

1.2.1.2 Phương thức bán lẻ 5

1.2.2 Các phương thức thanh toán 6

1.3 NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG 6

1.4 KẾ TOÁN DOANH THU VA CUNG CẤP DỊCH VỤ 7

1.4.1 Khái niệm doanh thu và điều kiện ghi nhân doanh thu 7

1.4.2 Chứng từ kế toán sử dụng 7

1.4.3 Tài khoản kế toán sử dụng 7

1.4.4 Phương pháp kế toán doanh thu và cung cấp dịch vụ 8

1.5 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU 8

1.5.1 Khái niệm các khoản giảm trừ doanh thu 8

1.5.2 Tài khoản kế toán sử dụng 9

1.5.3 Phương pháp kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 10

1.6 KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG XUẤT BÁN : 10

1.6.1 Phương pháp tính trị giá mua thực tế của hàng xuất bán 10

1.6.2 Tài khoản kế toán sử dụng 12

1.6.3 Phương pháp kế toán giá vốn hàng xuất bán 12

1.7 KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG 12

1.7.1 Nội dung chi phí bán hàng 12

1.7.2 Tài khoản kế toán sử dụng 13

1.7.3 Phương pháp kế toán chi phí bán hàng 13

1.8 KẾ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 13

1.8.1 Nội dung chi phí quản lý doanh nghiệp 13

1.8.2 Tài khoản kế toán sử dụng 14

1.8.3Phương pháp kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 15

1.9 KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG 15

1.9.1 Phương pháp xác định kết quả bán hàng 15

1.9.2 Tài khoản kế toán sử dụng 15

1.9.3 Phương pháp kế toán 16

PHẦN 2: THỰC TẾ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KÊT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI THIẾT BỊ VĂN PHÒNG FINTEC 17

2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY PHÂN PHỐI THIẾT BỊ VĂN PHÒNG FINTEC 17

2.2 .1 Qúa trình hình thành và phát triển 17

2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của công ty 17

2.1.2.1 Chức năng: 17

2.1.2.2 Nhiệm vụ: 18

2.1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý: 18

2.1.4 Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu 19

2.1.5 Đặc điểm về công tác kế toán 20

2.1.5.1 Chính sách kế toán 20

2.1.5.2 Hình thức kế toán và hình thức tổ chức công tác kế toán. 21

2.1.5.3 Tổ chức công tác kế toán 21

2.2 THỰC TẾ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH MÁY VĂN PHÒNG VIỆT 22

2.2.1 Phương thức bán hàng tại công ty 22

2.2.1.1 Kế toán bán hàng theo phương thức bán lẻ trực tiếp 22

2.2.1.2 Kế toán bán lẻ theo phương thức trả chậm 23

2.2.2 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty 24

2.2.2.1 Chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng 24

2.2.2.2 Tài khoản kế toán sử dụng 24

2.2.2.3 Trình tự kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 24

2.2.3 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu của Công ty 24

2.2.3.1 Kế toán hàng bán bị trả lại 24

2.2.3.1.1 Chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng 25

2.2.3.1.2 Tài khoản kế toán sử dụng 25

2.2.3.1.3 Trình tự kế toán hàng bán bị trả lại 25

2.2.3.2 Kế toán giảm giá hàng bán 26

2.2.4 Kế toán giá vốn hàng xuất bán của Công ty 27

2.2.4.1 Phương pháp xác định trị giá vốn hàng xuất bán trong kỳ 27

2.2.4.2 Chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng 29

2.2.4.3 Tài khoản kế toán sử dụng 29

2.2.4.4 Trình tự kế toán giá vốn hàng bán tại công ty 29

2.2.5 Kế toán chi phí bán hàng tại Công ty 30

2.2.5.1 Chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng 30

2.2.5.2 Tài khoản kế toán sử dụng 30

2.2.5.3 Trình tự kế toán chi phí bán hàng tại công ty 30

2.2.6 Nội dung chi phí quản lý doanh nghiệp tại công ty 31

2.2.6.1 Chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng 31

2.2.6.2 Tài khoản kế toán sử dụng 31

2.2.6.3 Trình tự kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp tại công ty 31

2.2.7 Kế toán xác định kết quả bán hàng tại công ty 32

2.2.7.1 Chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng 32

2.2.7.2 Tài khoản kế toán sử dụng 32

2.2.7.3 Trình tự kế toán xác định kết quả bán hàng tại công ty 32

PHẦN 3: NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY PHÂN PHỐI THIẾT BỊ VĂN PHÒNG FINTEC. 34

3.1 VỀ ƯU ĐIỂM 34

3.2 BÊN CẠNH NHỮNG ƯU ĐIỂM CÔNG TY VẪN CÒN MỘT SỐ TỒN TẠI CẦN KHẮC PHỤC 35

3.3 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ Phần Phân phối thiết bị văn phòng FINTEC. 35

KẾT LUẬN 40

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY