Đề tài Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty TNHH Gió Reo

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM - BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG 3I. CÁC KHÁI NIỆM CHUNG VỀ THÀNH PHẨM, BÁN HÀNG VÀ Ý NGHĨA CỦA CÔNG TÁC BÁN HÀNG 31.1. Khái niệm về thành phẩm 31.2. Các phương pháp xác định giá gốc của thành phẩm 41.3. Khái niệm doanh thu bán hàng, các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng, nguyên tắc xác định doanh thu bán hàng và kết quả bán hàng. 71.4. Các phương thức bán hàng và phương thức thanh toán nên viết theo doanh nghiệp thương mại 81.5. Nhiệm vụ của kế toán thành phẩm, bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 131.6. Chứng từ kế toán và các phương pháp kế toán chi tiết thành phẩm. 141.7. Kế toán tổng hợp thành phẩm 171.8. Kế toán tổng hợp quá trình bán hàng theo các phương thức bán. 191.8.1. Các tk sử dụng 191.8.2. Kế toán bán hàng theo các phương thức bán hàng chủ yếu. 241.9. Kế toán xác định kết quả bán hàng 271.9.1. Kế toán chi phí bán hàng 271.9.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 291.9.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng 32CHƯƠNG II: THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG HOÁ, BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG CỦA ĐƠN VỊ 332.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Gió Reo 332.2.1. Kế toán thành phẩm 402.2.1.1. Kế toán chi tiết thành phẩm 40.2.2. Kế toán quá trình bán hàng 432.2.2.1. Các vấn đề chủ yếu có liên quan đến quá trình bán hàng của Công ty TNHH Gió Reo 432.2.2.2. Kế toán tổng hợp quá trình bán hàng theo các phương thức bán hàng 442.2.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 552.2.3.1. Kế toán CFBH 552.2.2.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng. 55CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG HÓA, BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH GIÓ REO 59I. Những thành tựu và những hạn chế tồn tại của Công ty TNHH Gió Reo. 591. Những thành tựu Công ty đã đạt được. 592. Những tồn tại hạn chế. 59II. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và ý kiến đóng góp của em trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH Gió Reo. 60KẾT LUẬN 63

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM - BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG 3

I. CÁC KHÁI NIỆM CHUNG VỀ THÀNH PHẨM, BÁN HÀNG VÀ Ý NGHĨA CỦA CÔNG TÁC BÁN HÀNG 3

1.1. Khái niệm về thành phẩm 3

1.2. Các phương pháp xác định giá gốc của thành phẩm 4

1.3. Khái niệm doanh thu bán hàng, các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng, nguyên tắc xác định doanh thu bán hàng và kết quả bán hàng. 7

1.4. Các phương thức bán hàng và phương thức thanh toán nên viết theo doanh nghiệp thương mại 8

1.5. Nhiệm vụ của kế toán thành phẩm, bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 13

1.6. Chứng từ kế toán và các phương pháp kế toán chi tiết thành phẩm. 14

1.7. Kế toán tổng hợp thành phẩm 17

1.8. Kế toán tổng hợp quá trình bán hàng theo các phương thức bán. 19

1.8.1. Các tk sử dụng 19

1.8.2. Kế toán bán hàng theo các phương thức bán hàng chủ yếu. 24

1.9. Kế toán xác định kết quả bán hàng 27

1.9.1. Kế toán chi phí bán hàng 27

1.9.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 29

1.9.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng 32

CHƯƠNG II: THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG HOÁ, BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG CỦA ĐƠN VỊ 33

2.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Gió Reo 33

2.2.1. Kế toán thành phẩm 40

2.2.1.1. Kế toán chi tiết thành phẩm 40

.2.2. Kế toán quá trình bán hàng 43

2.2.2.1. Các vấn đề chủ yếu có liên quan đến quá trình bán hàng của Công ty TNHH Gió Reo 43

2.2.2.2. Kế toán tổng hợp quá trình bán hàng theo các phương thức bán hàng 44

2.2.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 55

2.2.3.1. Kế toán CFBH 55

2.2.2.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng. 55

CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG HÓA, BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH GIÓ REO 59

I. Những thành tựu và những hạn chế tồn tại của Công ty TNHH Gió Reo. 59

1. Những thành tựu Công ty đã đạt được. 59

2. Những tồn tại hạn chế. 59

II. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và ý kiến đóng góp của em trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH Gió Reo. 60

KẾT LUẬN 63

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY