Đề tài Kế hoạch và giải pháp huy động vốn đầu tư trong nước của Việt Nam

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG 2

I- Khái niệm về đầu tư, kế hoạch khối lượng vốn đầu tư và vốn đầu tư 2

1- Khái niệm về đầu tư 2

2- Khái niệm kế hoạch vốn đầu tư 2

3- Khái niệm vốn đầu tư 2

II- Vai trò, nhiệm vụ của kế hoạch huy động vốn đầu tư trong nước đối với quá trình phát triển kinh tế xã hội Việt Nam 3

1- Nhiệm vụ của kế hoạch huy động vốn đầu tư trong nước 3

1.1. Xác định nhu cầu khối lượng vốn đầu tư xã hội cần có kỳ kế hoạch 3

1.2. Xác định tỷ lệ cơ cấu vốn đầu tư 3

1.3. Xác định nguồn đảm bảo vốn đầu tư có thể trong kỳ kế hoạch 4

a- Đối với nguồn vốn trong nước 4

b- Vốn nước ngoài 4

2- Vai trò của vốn đầu tư trong nước 5

2.1. Vai trò của vốn trong nước đối với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 5

2.2. Các nguồn hình thành vốn đầu tư trong nước 6

a) Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước 7

b) Nguồn vốn dân cư và các tổ chức kinh tế xã hội 7

c) Nguồn vốn tín dụng ngân hàng 8

d) nguồn vốn tự có của doanh nghiệp 8

2.3. Ý nghĩa của vấn đề huy động vốn trong nước 9

III- Kinh nghiệm của một số nước về việc huy động vốn đầu tư trong nước 10

1- Kinh nghiệm của Trung Quốc 10

2- Khuyến khích đầu tư ở Malaysia 10

CHƯƠNG II: NỘI DUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC GIAI ĐOẠN 2001 - 2005 12

I- Nội dung kế hoạch vốn đầu tư 12

1- Xây dựng nhu cầu khối lượng vốn đầu tư xã hội 12

a- Tổng nhu cầu khối lượng vốn đầu tư 12

b- Xác định khả năng tiết kiệm của nền kinh tế kỳ kế hoạch 13

c- Phân chia tổng nhu cầu vốn đầu tư theo ngành và địa phương 14

2- Cân đối nhu cầu với các nguồn đảm bảo vốn đầu tư xã hội 17

II- Tình hình huy động vốn đầu tư trong nước 18

1- Tình hình huy động vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước 18

2- Vốn tín dụng ngân hàng đầu tư cho phát triển kinh tế 20

3. Nguồn vốn trong dân cho đầu tư phát triển. 21

a- Nguồn hình thành. 21

b- Hướng sử dụng và hình thức tồn tại 22

4- Tình hình huy động vốn đầu tư qua nguồn vốn tự có của doanh nghiệp 24

III- Kết luận 25

CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP KHAI THÁC HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 27

I- Tổng nhu cầu huy động vốn đầu tư 27

1- Tổng nhu cầu vốn đầu tư 27

a- Căn cứ 27

b- Nhu cầu 27

2- Kế hoạch huy động vốn trong nước 28

a- Huy động vốn trung hạn và dài hạn trong điều kiện hiện nay 28

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY