Đề tài Kế hoạch tăng trưởng kinh tế thời kỳ 2006 – 2010 và các giải pháp thực hiện

Mục lục 1

Lời mở đầu 2

Phần thứ nhất: Vai trò của kế hoạch tăng trưởng kinh tế trong hệ thống kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 3

I. Kế hoạch tăng trưởng kinh tế 3

1. Tăng trưởng kinh tế 3

2. Vai trò của kế hoạch tăng trưởng kinh tế trong hệ thống kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 4

II. Nội dung và phương pháp xây dựng các chỉ tiêu của kế hoạch tăng trưởng kinh tế 7

1. Nội dung của kế hoạch tăng trưởng 7

2. Phương pháp xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng kinh tế 8

2.1. Phương pháp xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng kinh tế theo mô hình tăng trưởng đầu tư 8

2.2. Phương pháp xây dựng các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế theo phương pháp hồi quy tuyến tính (thực nghiệm – xu thế) 10

Phần thứ hai: Đánh giá việc thực hiện kế hoạch tăng trưởng kinh tế thời kỳ 11

2001 – 2005 11

I. Nội dung của kế hoạch tăng trưởng kinh tế thời kỳ 2001 – 2005 11

II. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tăng trưởng kinh tế thời kỳ 2001 – 2005 11

1. Những thành tựu 11

2. Những yếu kém, tồn tại 13

3. Nguyên nhân của thành tựu và yếu kém 14

Phần thứ ba: Xây dựng kế hoạch tăng trưởng kinh tế thời kỳ 2006 – 2010 15

I. Nội dung kế hoạch tăng trưởng kinh tế thời kỳ 2006 - 2010 15

II. Đánh giá thực hiện kế hoạch tăng trưởng kinh tế năm 2006 và 2007 16

1. Tình hình thực hiện kế hoạch tăng trưởng kinh tế năm 2006 16

2. Tình hình thực hiện kế hoạch tăng trưởng kinh tế năm 2007 17

3. Những nhiệm vụ của kế hoạch tăng trưởng kinh tế năm 2008 và khả năng thực hiện kế hoạch tăng trưởng kinh tế thời kỳ 2006 – 2010 17

III. Một số giải pháp thực hiện 18

1. Giải pháp về các nguồn lực chủ yếu cho tăng trưởng kinh tế 18

1.1. Giải pháp về lực lượng lao động 18

1.2. Giải pháp về khối lượng vốn đầu tư 19

1.3. Giải pháp về phát triển khoa học công nghệ 22

2. Một số giải pháp khác 26

2.1. Giải pháp về phát triển các doanh nghiệp 26

2.2. Giải pháp về xây dựng đồng bộ và hoàn thiện thể chế kinh tế 26

2.3. Giải pháp về phát triển đồng bộ các loại thị trường 28

Kết luận 30

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY