Đề tài Kế hoạch lao động - Việc làm và những giải pháp giải quyết việc làm trong thời kỳ kế hoạch 5 năm: 2001 - 2005 ở Việt Nam

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ LAO ĐỘNG VIỆC LÀM VÀ KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG-VIỆC LÀM 2

I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 2

1.1 LAO ĐỘNG 2

1.2. LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG. 2

1.3. VIỆC LÀM. 3

1.4. THẤT NGHIỆP. 3

II. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM. 4

III. VAI TRÒ CỦA KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM: 5

1. VAI TRÒ CỦA KẾ HOẠCH: 5

1.1. KẾ HOẠCH - VIỆC LÀM: 6

1.2. KẾ HOẠCH - LAO ĐỘNG : 6

2. VAI TRÒ CỦA KẾ HOẠCH VIỆC LÀM: 7

2.1. KẾ HOẠCH VIỆC LÀM LÀ MỘT BỘ PHẬN CỦA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI. 7

2.2. KẾ HOẠCH VIỆC LÀM CÓ MỐI QUAN HỆ MẬT THIẾT VỚI KẾ HOẠCH TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ, KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ, KẾ HOẠCH NGUỒN LAO ĐỘNG. 7

PHẦN II: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM Ở VIỆT NAM THỜI KỲ 2001 - 2005 10

I. NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU CỦA KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM TRONG KẾ HOẠCH 5 NĂM 2001 - 2005. 10

II. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM 2001 - 2005. 11

1. THỰC TRẠNG VỀ CUNG LAO ĐỘNG. 11

2. CUNG ỨNG VIỆC LÀM. 12

III. ĐÁNH GIÁ. 13

2. HẠN CHẾ: 14

PHẦN III. GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM TRONG KẾ HOẠCH 5 NĂM 2001-2005 15

I. GIẢI PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ KINH TẾ 15

1.1 KHU VỰC NÔNG THÔN 15

1.2. KHU VỰC THÀNH THỊ. 18

2. GIẢ PHÁT LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ CHÍNH SÁCH 19

3.TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC 22

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY