Đề tài Kế hoạch huy động vốn đầu tư và giải pháp huy động

MỞ ĐẦU 1

PHẦN I Kế hoạch huy động vốn đầu tư và vai trũ của nú trong hệ thống kế hoạch hoỏ phỏt Triển. 2

I. Khái niệm và nhiệm vụ kế hoạch huy động vốn đầu tư. 2

1, Khái niệm kế hoạch vốn đầu tư. 2

2, Khái niệm vốn đầu tư. 2

3, Nhiệm vụ của kế hoạch huy động vốn đầu tư. 2

3.1. Xác định yêu cầu về nhu cầu khối lượng vốn đầu tư XH cần có kỳ kế hoạch. 2

3.2. Xác định cơ cấu nhu cầu vốn đầu tư theo ngành theo vùng cơ cấu. Xu hướng chuyển dịch cơ cấu trong thời gian tới. 2

3.3. Xác định nguồn đảm bảo vốn đầu tư cú thể trong kỳ kế hoạch. 3

II.Nội dung kế hoạch vốn đầu tư. 4

1. Xây dựng nội dung nhu cầu khối lượng vốn đầu tư xó hội. 4

2. Cân đối nhu cầu với các nguồn bảo đảm vốn đầu tư xó hội. 7

III, Vai trũ của vốn trong phỏt triển kinh tế xó hội 9

1. Biện phỏp cõn đối vĩ mô 9

3. Vốn đầu tư với chuyển dịch cơ cấu. 11

4. Vốn đầu tư với kế hoạch hoá phát triển xó hội. 12

PHẦN II: ĐÁNH GIÁ TèNH HèNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ THỜI KỲ 1996-2000. 13

I.Nhu cầu vốn đầu tư thời kỳ 1996-2000. 13

2. Nhu cầu vốn đầu tư thời kỳ 1996-2000. 14

II. Thực trạng 17

1. thực hiện tổng nhu cầu vốn. 17

2. Thực trạng huy động vốn đầu tư trong nước. 17

3. Thực trạng huy động vốn đầu tư nước ngoài. 19

PHẦN III: KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG VỐN THỜI KỲ 2001-2005 VÀ GIẢI PHÁP 23

I.Tổng huy động vốn đầu tư. 23

1.Tổng nhu cầu vốn. 23

2.Kế hoạch huy động vốn. 25

2.2. Huy động và sử dụng vốn qua hệ thống ngân hàng. 25

2.3. Huy động vốn trong nước để phát triển cùng khả năng hợp tác vốn đầu tư nước ngoài góp phần thiết lập quỹ đầu tư. 27

2.4 Huy động vốn đầu tư cho phát triển. 28

2.5 Huy động vốn cho tăng trưởng. 29

II.Giải pháp huy động vốn. 29

1.Giải pháp huy động vốn từ nguồn vốn trong nước. 29

2, Biện pháp huy động vốn đầu tư nước ngoài. 32

III. KẾT LUẬN 36

TÀI LIỆU THAM KHẢO 37

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY