Đề tài Ðịnh vị thương hiệu mạng di động viettel và phân tích nhân tố ảnh hưởng tới lòng trung thành thương hiệu mạng di động tại thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤC đặt vấn đềnghiên cứu .Trang 1 1. Lý do chọn đềtài .Trang 1 2. Mục đích nghiên cứu .Trang 1 3. đối tượng và phạm vi nghiên cứu .Trang 2 4. Kỹthuật thu thập và phân tích dữliệu.Trang 2 6. Cấu trúc bài nghiên cứu .Trang 2 Chương 1 Tổng quan vềcơsởlý thuyết .Trang 3 1.1 Lý thuyết tổng quát vềthương hiệu và giá trịthương hiệu .Trang 3 1.1.1 Lý thuyết tổng quan vềthương hiệu .Trang 3 1.1.1.1 Các khái niệm vềthương hiệu .Trang 3 1.1.1.2 Lợi ích của thương hiệu .Trang 4 1.1.2 Tổng quan vềgiá trịthương hiệu.Trang 6 1.1.2.1 Sựnhận biết thương hiệu .Trang 7 1.1.2.2 Chất lượng cảm nhận .Trang 8 1.1.2.3 Hình ảnh thương hiệu .Trang 8 1.1.2.4 Sựtrung thành thương hiệu .Trang 9 1.1.2.5 Những giá trịthương hiệu khác .Trang 9 1.2 Lý thuyết về định vịthương hiệu.Trang10 1.2.1 Khái niệm định vịthương hiệu .Trang 10 1.2.2 Tầm quan trọng của định vịthương hiệu.Trang 10 1.2.3 Các bước định vị .Trang 11 1.3 Xây dựng mô hình nghiên cứu .Trang 12 1.3.1 Các nghiên cứu trước đây .Trang 12 1.3.2 Xây dựng mô hình nghiên cứu .Trang 13 1.4 Kết luận chương 1.Trang 17 Chương 2 Thiết kếnghiên cứu .Trang 18 2.1 Khung khái niệm.Trang 18 2.2 Xây dựng thang đo.Trang 19 2.3 Giảthuyết nghiên cứu.Trang 23 2.4 Kỹthuật thu thập và phân tích dữliệu.Trang 23 2.5 Phương pháp phân tích .Trang 23 2.6 Kết luận chương 2 .Trang 25 Chương 3 Phân tích nhân tốkhám phá EFA và kiểm định cronbach’s alpha.Trang 26 3.1 Mô tảbiến thu thập .Trang 26 3.1.1 Mô tảthành phần mạng di động .Trang 26 3.1.2 Mô tảyếu tốgiới tính .Trang 27 3.1.3 Mô tảyếu tốnghềnghiệp .Trang 27 3.1.4 Mô tảmẫu quan sát .Trang 28 3.2 Phân tích nhân tốkhám phá EFA .Trang 29 3.2.1 Phân tích nhân tốkhám phá ảnh hưởng tới lòng trung thành thương hiệu.Trang 29 3.2.2 Phân tích nhân tốkhám phá lòng trung thành thương hiệu .Trang 32 3.3 đặt tên và kiểm định cronbach’s alpha các nhân tố .Trang 32 3.3.1 đặt tên cho nhân tố.Trang 32  3.3.2 Kiểm định cronbach’s alpha .Trang 35 3.4 Kết luận chương 3.Trang 36 Chương 4 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới lòng trung thành thương hiệu .Trang 37 4.1 Kết quảhồi quy.Trang 37 4.2 Kiểm định mô hình .Trang38 4.3 Ý nghĩa và phân tích kết quảhồi quy .Trang 39 4.4 Phân tích tác động yếu tốgiới tính và nghềnghiệp tới lòng trung thành thương hiệu .Trang 41 4.4.1 Tác động giới tính tới lòng trung thành thương hiệu.Trang 41 4.4.2 Tác động nghềnghiệp tới lòng trung thành thương hiệu .Trang 41 4.5 Kết luận chương 4.Trang 42 Chương 5 định vịthương hiệu Viettel .Trang 43 5.1 Xác định tọa độcủa thương hiệu và các nhân tố.Trang 43 5.1.1 Xác định tọa độcủa thương hiệu .Trang 43 5.1.2 Xác định tọa độcác nhân tố.Trang 44 5.2 Thiết lập bản đồ định vị .Trang 45 5.3 Phân tích bản đồ định vị .Trang 46 5.4 Kiểm định sựkhác biệt giữa mạng Viettel với các mạng di động khác trên thịtrường.Trang 50 5.4 Phân tích Swot mạng Viettel .Trang 53 5.5 Kết luận chương 5.Trang 54 Chương 6 Kết luận và những kiến nghị đểxuất .Trang 55 6.1 Kết luận.Trang 55 6.2 Kiến nghịphát triển đểphát triển mạng di động Viettel .Trang 55 6.3 Hạn chếcủa đềtài .Trang 56 Danh mục tài liệu tham khảo .Trang -1-Phụlục .Trang -2-

MỤC LỤC

đặt vấn đềnghiên cứu .Trang 1

1. Lý do chọn đềtài .Trang 1

2. Mục đích nghiên cứu .Trang 1

3. đối tượng và phạm vi nghiên cứu .Trang 2

4. Kỹthuật thu thập và phân tích dữliệu.Trang 2

6. Cấu trúc bài nghiên cứu .Trang 2

Chương 1 Tổng quan vềcơsởlý thuyết .Trang 3

1.1 Lý thuyết tổng quát vềthương hiệu và giá trịthương hiệu .Trang 3

1.1.1 Lý thuyết tổng quan vềthương hiệu .Trang 3

1.1.1.1 Các khái niệm vềthương hiệu .Trang 3

1.1.1.2 Lợi ích của thương hiệu .Trang 4

1.1.2 Tổng quan vềgiá trịthương hiệu.Trang 6

1.1.2.1 Sựnhận biết thương hiệu .Trang 7

1.1.2.2 Chất lượng cảm nhận .Trang 8

1.1.2.3 Hình ảnh thương hiệu .Trang 8

1.1.2.4 Sựtrung thành thương hiệu .Trang 9

1.1.2.5 Những giá trịthương hiệu khác .Trang 9

1.2 Lý thuyết về định vịthương hiệu.Trang10

1.2.1 Khái niệm định vịthương hiệu .Trang 10

1.2.2 Tầm quan trọng của định vịthương hiệu.Trang 10

1.2.3 Các bước định vị .Trang 11

1.3 Xây dựng mô hình nghiên cứu .Trang 12

1.3.1 Các nghiên cứu trước đây .Trang 12

1.3.2 Xây dựng mô hình nghiên cứu .Trang 13

1.4 Kết luận chương 1.Trang 17

Chương 2 Thiết kếnghiên cứu .Trang 18

2.1 Khung khái niệm.Trang 18

2.2 Xây dựng thang đo.Trang 19

2.3 Giảthuyết nghiên cứu.Trang 23

2.4 Kỹthuật thu thập và phân tích dữliệu.Trang 23

2.5 Phương pháp phân tích .Trang 23

2.6 Kết luận chương 2 .Trang 25

Chương 3 Phân tích nhân tốkhám phá EFA

và kiểm định cronbach’s alpha.Trang 26

3.1 Mô tảbiến thu thập .Trang 26

3.1.1 Mô tảthành phần mạng di động .Trang 26

3.1.2 Mô tảyếu tốgiới tính .Trang 27

3.1.3 Mô tảyếu tốnghềnghiệp .Trang 27

3.1.4 Mô tảmẫu quan sát .Trang 28

3.2 Phân tích nhân tốkhám phá EFA .Trang 29

3.2.1 Phân tích nhân tốkhám phá ảnh hưởng tới lòng trung thành thương hiệu.Trang 29

3.2.2 Phân tích nhân tốkhám phá lòng trung thành thương hiệu .Trang 32

3.3 đặt tên và kiểm định cronbach’s alpha các nhân tố .Trang 32

3.3.1 đặt tên cho nhân tố.Trang 32

3.3.2 Kiểm định cronbach’s alpha .Trang 35

3.4 Kết luận chương 3.Trang 36

Chương 4 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới lòng trung thành

thương hiệu .Trang 37

4.1 Kết quảhồi quy.Trang 37

4.2 Kiểm định mô hình .Trang38

4.3 Ý nghĩa và phân tích kết quảhồi quy .Trang 39

4.4 Phân tích tác động yếu tốgiới tính và nghềnghiệp

tới lòng trung thành thương hiệu .Trang 41

4.4.1 Tác động giới tính tới lòng trung thành thương hiệu.Trang 41

4.4.2 Tác động nghềnghiệp tới lòng trung thành thương hiệu .Trang 41

4.5 Kết luận chương 4.Trang 42

Chương 5 định vịthương hiệu Viettel .Trang 43

5.1 Xác định tọa độcủa thương hiệu và các nhân tố.Trang 43

5.1.1 Xác định tọa độcủa thương hiệu .Trang 43

5.1.2 Xác định tọa độcác nhân tố.Trang 44

5.2 Thiết lập bản đồ định vị .Trang 45

5.3 Phân tích bản đồ định vị .Trang 46

5.4 Kiểm định sựkhác biệt giữa mạng Viettel với các mạng di động

khác trên thịtrường.Trang 50

5.4 Phân tích Swot mạng Viettel .Trang 53

5.5 Kết luận chương 5.Trang 54

Chương 6 Kết luận và những kiến nghị đểxuất .Trang 55

6.1 Kết luận.Trang 55

6.2 Kiến nghịphát triển đểphát triển mạng di động Viettel .Trang 55

6.3 Hạn chếcủa đềtài .Trang 56

Danh mục tài liệu tham khảo .Trang -1-Phụlục .Trang -2-

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY